Avgifter

Höörs kommun tar ut avgifter för vård och omsorgsinsatser samt service inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning.

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, din boendekostnad och hur mycket insatser du beviljas. Kostnaderna regleras i Socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige.

De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Högsta avgift (=högkostnadsskydd)

Du betalar aldrig mer än 2 359 kronor per månad sammanlagt för hemtjänst, avlösning i hemmet, ledsagning, trygghetslarm, korttidsboende, avlastning, hemsjukvård. Högkostnadsskyddet omfattar inte mat, sondnäring, näringsdryck.

Region Skånes frikort gäller inte för kommunal hemsjukvård.

Detta betalar du i särskilt boende (äldreboende)

I särskilt boende betalar du alltid hyra och mat därutöver kan det komma till omsorgsavgift (omvårdnad och service).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.