Anhörigstöd

Om du är anhörig till någon som är sjuk eller funktionshindrad, så kan det vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. En sådan situation är ohälsosam om du inte har tillräckliga resurser och det inte uppmärksammas i tid.

Ansvar för stöd till anhöriga

Alla anställda har ett ansvar att utifrån sin kompetens och befogenhet, uppmärksamma den anhöriges behov av stöd. I Höörs kommun arbetar vi anhörigvänligt och salutogent genom att stärka frisk och minimera riskfaktorer. På så sätt förebygger vi ohälsa och säkerställer kvaliteten i vårt uppdrag.

Enskilt  samtal

Samtalen är informativa, motiverande, stödjande och vägledande. Samtalen kan hållas hos anhörigsamordnaren, via hembesök eller per telefon. Du kan i lugn och ro berätta om din situation, för att vi sedan tillsammans ska finna lämpliga vägar för att hantera vardagen med ny kraft.

Anhörigsamordnaren ger dig även information om vilka stöd eller vårdinsatser ni kan vara berättigade till. Är dessa insatser aktuella för dig och din närstående, krävs ett beslut från kommunens biståndshandläggare.

Enskilt samtal kan erbjudas vid max 3 tillfällen.

Anhörigcirkel

Detta är en övergripande utbildning, som ger dig kunskap i centrala anhörigfrågor.

Vi diskuterar riktade teman samt bjuder in olika professioner, som berör din situation. Anhörigcirkeln pågår under 6-8 tillfällen och övergår sedan i en anhöriggrupp om så önskas.

Anhöriggrupp

Anhöriga har för det mesta en liknande erfarenhet av hur det är att leva med en närstående som är drabbad av sjukdom. Upplevelsen av sorg, oro, ilska, förtvivlan och samvetskval men också alla fina stunder man har tillsammans med sin närstående. I en anhöriggrupp får man under förtroende möjligheten att dela dessa upplevelser och ta emot råd och stöd.

I en anhöriggrupp blir det oftast en väldigt fin gemenskap. Träffarna upplevs vanligtvis mycket bekräftande och stärkande. När deltagarna lärt känna varandra blir det ofta plats för glädje och humor som gör att deltagarna lämnar träffarna med ny energi. Kommunens anhörigsamordnare och en cirkelledare från Röda Korset bistår alltid med sin kunskap och erfarenhet.

Evenemang

Anhörigstödet samordnar utflykter tillsammans med Röda Korset varje år. Anhörigstödet erbjuder olika föreläsningar med teman som ska stärka den anhörige. Dessa aktiviteter riktar sig till anhöriga som har en närstående inom äldreomsorgen eller inom omsorg om funktionshinder i Höörs kommun.

Frivilligorganisationer

Röda korset är en viktig samarbetspartner för Anhörigstödets verksamhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.