God man, förvaltare, förmyndare

En person som på grund av sjukdom eller andra skäl inte själv kan bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen har rätt att få en god man eller en förvaltare. En förmyndare är istället någon som har till uppgift att företräda ett barn fram till den dag barnet fyller 18 år.

Vad är skillnaden mellan en god man och en förvaltare?

En God man är en person som agerar som legal ställföreträdare för en person som inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Att få en god man är frivilligt och den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och därmed beslutanderätten.

En förvaltare är en legal ställföreträdare som agerar som ombud åt en hjälpbehövande person som på grund av sjukdom, fysisk eller psykisk, eller försvagat hälsotillstånd inte kan ta hand om sig själv eller bevaka sina rättigheter. Till skillnad från en god man tar en förvaltare över den hjälpbehövande personens beslutanderätt, helt eller delvis, och kan företräda den hjälpbehövande i alla frågor som omfattas av förordnandet

Vad kan en god man eller en förvaltare hjälpa till med?

God man eller förvaltare utses av tingsrätten. När ansökan om god man eller förvaltare beviljas formulerar tingsrätten ett uppdrag till den gode mannen eller förvaltaren. En god man eller en förvaltare får hjälpa till med saker som anges i uppdraget; till exempel hjälpa till med att betala räkningar, hjälpa till vid kontakt med sjukvården och vid ansökan om bidrag. En förvaltare kan utan den hjälpbehövandes samtycke ingå avtal.

Ansökan om god man eller förvaltare

Den som vill ha en god man eller förvaltare kan själv ansöka. Ansökan skickas till tingsrätten eller till Överförmyndaren i kommunen. En nära anhörig eller Överförmyndaren kan göra bedömningen att stöd av god man eller förvaltare behövs och lämna in ansökan till tingsrätten. Tingsrätten beslutar om att tilldela god man eller förvaltare i varje enskilt fall. Oftast begär tingsrätten in ett läkarintyg eller annan utredning för att kunna fatta beslut om att behovet finns.

Arvode

Arvode till den gode mannen betalas av den hjälpbehövande eller av kommunen. Vem som bekostar insatsen av en god man beror på den hjälpbehövandes inkomst och tillgångar. Har bedömningen gjorts att den hjälpbehövande själv ska betala arvodet är det den gode mannens ansvar att se till att den hjälpbehövandes inkomst räcker till arvodet.

Vad är en förmyndare?

Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till 18-årsdagen när det gäller barnets egendom. Normalt är det en förälder eller båda föräldrarna tillsammans som är barnets förmyndare. Har barnet ingen förälder utser tingsrätten en särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare.

Är det barnets föräldrar som är förmyndare finns det vanligtvis ingen redovisningsskyldighet till Överförmyndaren. Men vissa rättshandlingar kräver alltid Överförmyndarens godkännande:

  • Om barnet ska köpa eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • Om barnet ska ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • Om barnet ska låna pengar eller låna ut pengar
  • Om barnet ska bedriva rörelse

Överförmyndaren kan, om det finns särskild anledning, meddela inskränkningar i föräldrarnas fria förvaltning av barnets egendom.

Överförmyndarens roll

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.