Faderskap

Det är varje barns rättighet att få veta vem som är biologisk fader. När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom att föräldrarna besöker familjerätten och undertecknar en bekräftelse. 

Skatteverket skickar en underrättelse till socialnämnden, som enligt lag är skyldig att se till att faderskapet fastställs.

Faderskapsbekräftelse

Om föräldrarna är överens om att barnet är deras gemensamma undertecknar föräldrarna, vid ett personligt besök, en faderskapsbekräftelse. Denna godkänns sedan av den som handlägger ärendet. Uppgift om vem som är barnets andra förälder skickas sedan till Skatteverket som registrerar faderskapet eller föräldraskapet. På så sätt blir barnet juridiskt kopplat till den som är barnets andra förälder.

Innan födsel

Ni som föräldrar kan även bekräfta faderskapet innan barnet föds, dock tidigast två månader före beräknad födsel. Vid besöket på socialtjänsten ska båda föräldrarna kunna legitimera sig.

DNA-undersökning

I vissa fall kan det finnas osäkerhet om vem som är barnets far. Det kan då bli aktuellt med en DNA-undersökning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.