Föreläsare

Talare i plenum

Cecilia Grefve, Sverige

Cecilia Grefve har erfarenhet av familjerådslag och arbetar som nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige. Hennes uppgift är att driva på utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården så att barn och unga får den hjälp och det stöd som de behöver.

Framgångsfaktorer för god kvalitet inom den sociala barn- och ungdomsvården
Cecilia Grefves uppdrag som nationell samordnare är i slutfasen när familjerådslagskonferensen äger rum och slutrapporten ska lämnas i mitten av december. Hon kommer att berätta om erfarenheterna från uppdraget och de tio förbättringsförslag som beslutats. Fokus är god kvalitet inom den sociala barn- och ungdomsvården utifrån flera olika nivåer; enskildas perspektiv samt kommunal, regional och nationell nivå.

Tor Slettebø, Norge

Tor Slettebø er professor i sosialt arbeid ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Han har lenge forsket på barn, unge og foreldres medvirkning i barnevernet. Et av hans siste prosjekter har vært å evaluere et pilotprosjekt om bruk av familieråd i familievernets arbeid for å øke barns deltakelse i høykonfliktsaker. Han har i mange år deltatt i opplæringen av familieråd blant ansatte i de kommunale barneverntjenestene barnevernsarbeidere.

Familieråd i familievernet – et tiltak for å øke barns deltakelse i høykonfliktsaker
I denne presentasjonen vil Slettebø presentere en evaluering av et pilotprosjekt hvor familievernet har tatt i bruk familieråd for å øke barns deltakelse. Det har lenge vært kjent at barn opplever store utfordringer som følge av foreldrenes samlivsbrudd og langvarige konflikter, og at dette kan utsette barna for økt risiko for helsebelastninger og sosiale vansker. Barnet stemme blir ofte oversett i arbeidet i disse sakene. Av denne grunn har familieråd vært forsøkt som et tiltak for øke barns deltakelse i disse sakene. Barna hadde i utgangspunktet liten tro på at familieråd kunne avhjelpe situasjonen, men i ettertid kunne både barna og foreldrene anbefalte familieråd til andre i liknende situasjoner. Forelesningen vil i særlig grad løfte frem barnas erfaringer med familieråd, de positive erfaringene, men også deres forslag til forbedringer.

Bettina von Kraemer, Finland

Bettina von Kraemer. Bettina har arbetet som socialarbetare inom olika sektorer sedan 1987, de senaste 15 åren främst inom barnskyddet, för närvarande i Helsingfors. Är politices magister och studerar till politices licentiat. Hon undervisar tidvis vid Helsingfors universitet och har deltagit i forsknings- och utvecklingsuppdrag angående barnskyddsarbete, mångprofessionalitet och nätverksarbete. Hennes forskningstema är det sociala nätverkets betydelse för unga klienter inom barnskyddet.
Intresset för nätverksarbete och familjerådslag har Bettina haft sedan 1990-talet och hon arbetar även som samordnare i Helsingforsregionen.

Mot ett öppnare barnskydd – socialarbetarens expertis i familjerådslags-processen
Bettina von Kraemer kommer att bygga upp framställningen på konferensen kring lite statistik om bruket av familjerådslag och akutrådslag i huvudstadsregionen och lite reflektioner kring det. Det har också skrivits en del bra magisteruppsatser om familjerådslag under de senaste åren i Finland och hon kommer att kort belysa vilka teman man lagt fokus på i dessa uppsatser.
Rubriken är tagen från en kollegas licentiatavhandling, en kvalitativ studie om socialarbetets expertis i förhållande till familjerådslag. Hur definieras socialarbetets expertis? Detta är ett väldigt aktuellt tema då barnskyddet kämpar med ”omotiverade ”klienter och misslyckade interventioner i det traditionella barnskyddsarbetet. Finns det behov av att revidera expertrollen?

Jørgen Kyed, Danmark

Tidligere kontorchef i Børne- og Ungerådgivningen i Faaborg Kommune og i Faaborg-Midtfyn Kommune. I Børne- og Ungerådgivningen varetog man opgaverne vedr. de sårbare børn og unge.
December 2015 – januar 2017 Koncernchef i Center for Opvækst og Læring. I Opvækst og Læring varetages alle opgaver på det samlede børne- og ungeområde, herunder myndighedsområdet, dagtilbudsområdet samt skoleområdet. Jørgen har fokus på det forebyggende arbejde, herunder familierådslagning såvel som implementeringen som metoden. Der er i det hele taget et stort fokus på familieinddragelse.

Hvor langt er vi nået i kommunen efter at have arbejdet med FRS i 18 år
• Vigtige faktorer ved implementering
• For at lykkes med familierådslagning
• Eksempler på problematikker
• Udviklingen i antallet af familierådslagninger i Faaborg-Midtfyn Kommune fra 2008 – 2016

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.