Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Om ni är överens kan ni skriva avtal på familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Om ni är oense

Är det för barnens bästa att börja med samarbetssamtal. Kan ni trots samarbetssamtal inte hitta överenskommelser kan ni vända er till tingsrätten. Familjerätten gör då en utredning åt tingsrätten som ska fastställa vårdnads-, boende-, och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnen. Under hela utredningstiden har föräldrar möjlighet att själva komma överens i frågan.

Om du vill inleda en rättstvist – Informationssamtal

Sedan januari 2022 finns en ny lag som säger att alla föräldrar som ska inleda en rättstvist om vårdnad, boende eller umgänge måste först delta i ett informationssamtal på kommunen.

Syftet med samtalet är att ni får information om alternativ till att inleda en rättstvist eftersom det ofta är en lång och krävande process. Genom exempelvis samarbetssamtal kan ni få hjälp och stöd att hitta samförståndslösningar.

Informationssamtal hålls på familjerätten där ni träffar en familjerättssekreterare. Det vanligaste är att informationssamtal hålls med båda föräldrarna, men om det finns särskilda skäl kan vi erbjuda er att komma på samtal enskilt. Det är viktigt att ni båda känner er trygga i samtalet.

Vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn är att ha ansvar för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran det har rätt till. Att vårda ett barn, det vill säga att ge närhet, trygghet, kärlek och sköta om det, är inte detsamma som att ha vårdnaden. För det mesta är det samma person eller personer som har vårdnaden om och som vårdar barnet.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Det vill säga båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar. När föräldrarna inte bor ihop ska de tillsammans bestämma vem av dem som ska vårda barnet och ha det hos sig, och hur barnet ska träffa den andra föräldern.

Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna har vårdnaden om barnet. Om ni inte är överens om vem som ska ha vårdnaden kan ni vända er till tingsrätten som tar över ansvaret för beslutet. Tingsrätten kan begära en utredning från kommunens familjerätt.

Barns boende

Det är viktigt att vara lyhörd inför det enskilda barnets behov när man bestämmer var det ska bo. Behoven är olika för olika barn, bland annat beroende på barnets ålder. Ett barns behov av den ena eller andra föräldern kan också vara olika stort under olika perioder av uppväxten. Många föräldrar bestämmer att barnet ska ha ett växelvis boende. Ett sådant boende ska vara för barnets bästa och inte av rättviseskäl mellan föräldrarna eller av ekonomiska skäl.

Om ni inte är överens om var barnet ska bo kan ni vända er till tingsrätten som tar över ansvaret för beslutet. Tingsrätten kan begära en utredning från kommunens familjerätt.

Umgänge

Ett barn har rätt att umgås med den förälder som det inte bor tillsammans med. Hur ofta de ska träffas beror på vad som är bäst för barnet. De flesta föräldrar kommer själva, tillsammans med sina barn, överens om hur det ska gå till, men om de inte gör det tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. Tingsrätten kan begära en utredning från kommunens familjerätt.

Ibland behöver någon annan vara med när ett barn träffar sin förälder, när ett barn ska hämtas eller lämnas till sin förälder, en så kallat kontaktperson. Ni kan ansöka om kontaktperson hos familjerätten som gör en utredning av behovet. Er ansökan måste vara gemensam.

Familjerådslag

Familjerådslag används ibland för att komma fram till den planering som bäst motsvarar barnens behov.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.