Höörs kommuns beredskap för sjukdomen covid-19

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning i Sverige till mycket hög. Höörs kommun följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Alla verksamheter i kommunen gör förebyggande och förberedande åtgärder. Kommunen utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Kommunanställda avstår från större möten

Anställda i Höörs kommun avstår tills vidare från större möten, tjänsteresor, arrangemang, studiebesök och liknande. Grundregeln är att alla icke verksamhetskritiska besök och aktiviteter ställs in eller skjuts på framtiden om de inte kan hanteras med digital teknik. Undantaget är besök som sker inom ramen för respektive verksamhets grunduppdrag.

Skola och förskola

Höörs kommuns förskolor och skolor fortsätter att följa de riktlinjer som infördes under vårterminen. Vårt fokus är och kommer alltid att vara att barnen ska må bra och få sin undervisning. Just nu är rekommendationen från regeringen att för- och grundskolor har öppet som vanligt. Elever som inte uppvisar symptom ska komma till skolan.

Det här gör vi nu:

 • Förberett för distansundervisning i årskurs 4-9.
 • Utarbetat riktlinjer utifrån våra verksamheter om vilka som ska hålla sig hemma och inte och varför.
 • Mobiliserat olika personalgrupper om vad de kan göra för att avlasta.
 • Följer närvaro bland barn och elever och personal för att omfördela där personal behövs bäst.
 • Beredskap för att slå samman verksamheter vid personalbrist.
 • Beredskap för att undervisning och nationella prov ska kunna gå att genomföra.
 • Beredskap för vilka lokaler som skulle kunna utgöra förskola om ordinarie verksamhet rekommenderas att stängas.
 • Beredskap för extra samverkan med fackliga företrädare.
 • Bibehåller rutiner vid skolmåltider i förskola och skola.
 • För barn i förskolan som av olika anledningar är hemma vill kommunen fortsätta att erbjuda undervisning för att stimulera barns utveckling och lärande. Här finns ett material som heter Hemundervisning Förskolan med aktiviteter som passar att göra i hemmiljö.

Vård och omsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt individ och familjeomsorg

Äldre är en av de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. Vi uppmanar alla äldre, särskild de som är svaga, att undvika sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt. De som kan bör kontakta anhöriga, vänner eller kända grannar för hjälp med exempelvis mat och apoteksinköp. Besökare du tar emot ska givetvis vara friska.

Ett intensivt arbete för att förhindra spridning av covid -19 pågår i alla verksamheter inom vård och omsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt individ och familjeomsorg, samtidigt som de flesta verksamheter i dagsläget är igång som vanligt.

Kort sammanfattning av åtgärder vi hittills vidtagit med anledning av covid- 19:

 • Besöksförbud på samtliga boenden inom äldreomsorg (ÄO) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) och begränsning av antalet besökare i våra övriga verksamheter.
 • Inställda möten, utbildningar och liknande. Om möjligt hålls möten via Skype.
 • Samtliga aktiviteter på Kungshällan är inställda.
 • Bemanningen försöker begränsa antalet verksamheter som våra vikarier arbetar i.
 • Inventering av sjukvårdsmaterial har gjorts. Inventeringen uppdateras kontinuerligt och för närvarande finns nödvändigt material.
 • Öppen verksamhet inom socialpsykiatri (KIVI) stängs.
 • Fortlöpande bedömningar kring vilka verksamheter vi ska ha igång.
 • Två större prioriteringsordningar; dels förhindra smittspridning till riskgrupper och dels omdisponering av disponibel personal.
 • Strikt följsamhet till basala hygienrutiner och andra direktiv gällande hygien efter rådande förhållanden.
 • Inventering av samtlig personal i kommunens verksamheter på vilka som har vårderfarenhet för att kunna omfördela resurser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.