Höörs kommuns beredskap för sjukdomen covid-19

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning i Sverige till mycket hög. Höörs kommun följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Alla verksamheter i kommunen gör förebyggande och förberedande åtgärder. Kommunen utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Stärkt beredskap för att hindra smittspridning

I Höörs kommun har vi under flera månader arbetat hårt för att minska risken för att få in coronavirus (covid-19) i våra verksamheter. Vi är samtidigt medvetna om att smittan kan följa med en person som exempelvis återvänder hem från en sjukhusvistelse och stärker därför beredskapen för att hindra smittspridning vid konstaterad smitta.

Medarbetare tar smittspridningen på allvar

En viktig del i detta arbete är att säkerställa att basala hygienrutiner följs av all personal, att det finns korrekt skyddsutrustning i alla verksamheter och att alla medarbetare vet när och hur skyddsutrustning ska användas. Det är också a och o att stanna hemma från arbetet vid minsta symptom. Medarbetare i hela organisationen tar detta på största allvar och gör ett fantastiskt arbete.

Covid-19 lyder under smittskyddslagen

Coronavirus (covid-19) lyder under smittskyddslagen vilket innebär att kommunen har en skyldighet att informera om det förekommer smitta. Vi informerar löpande om läget för att förhindra spekulationer.

Kontinuerlig smittspårning inom kommunen

Smittspridningen i samhället ökar sannolikheten för att enskilda medarbetare i Höörs kommun kommer att testa positivt för covid-19. Medarbetare kan ha smittats i privatlivet, men också i sin yrkesutövning.

Inom socialtjänsten pågår kontinuerligt smittspårning för att upptäcka eventuellt smittade och begränsa smittspridningen av coronavirus. På grund av sekretess lämnar Höörs kommun inga uppgifter om smittade medarbetare. Den närmaste chefen vet vilka medarbetare som har fått ett positivt eller negativt utslag på sitt covid-19 test. Närmaste chef har ansvar att hantera informationen och vidta lämpliga åtgärder för respektive arbetsplats.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och har ett nära samarbete med Smittskydd Skåne och Vårdhygien.

Du kan följa statistiken om antal smittade kommuninvånare på Region Skånes webbsida, där man redovisar antal smittade per kommun vecka för vecka.

Offentlighets- och sekretesslagen

Höörs kommun redovisar inte antal smittade medarbetare och barn inom kommunal verksamhet på grund av offentlighets- och sekretesslagen. Om en person är bekräftat smittad av covid-19 är det information som är strikt sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Kommunanställda har möten digitalt

Anställda i Höörs kommun har möten digitalt i så stor utsträckning som möjligt. Grundregeln är att alla icke verksamhetskritiska besök och aktiviteter ställs in eller skjuts på framtiden om de inte kan hanteras med digital teknik. Undantaget är besök som sker inom ramen för respektive verksamhets grunduppdrag.

Skola och förskola följer riktlinjer

Höörs kommuns förskolor och skolor fortsätter att följa de riktlinjer som infördes under vårterminen. Vårt fokus är och kommer alltid att vara att barnen ska må bra och få sin undervisning. Just nu är rekommendationen från regeringen att för- och grundskolor har öppet som vanligt. Elever som inte uppvisar symptom ska komma till skolan.

Det här gör vi nu inom skola och förskola:

 • Vi har utarbetat riktlinjer utifrån våra verksamheter om vilka som ska hålla sig hemma och inte, och varför.
 • Mobiliserat olika personalgrupper om vad de kan göra för att avlasta.
 • Följer närvaro bland barn och elever och personal för att omfördela där personal behövs bäst.
 • Vi jobbar för att elever ska hålla avstånd, att lunchrutiner är ändrade för att minska trängsel.
 • Kommunen stämmer av smittläget i skolan tillsammans med smittskydd för att kunna förebygga och förhindra smittspridning.
 • Beredskap för att slå samman verksamheter vid personalbrist.
 • Beredskap för att undervisning och nationella prov ska kunna gå att genomföra.
 • Beredskap för vilka lokaler som skulle kunna utgöra förskola om ordinarie verksamhet rekommenderas att stängas.
 • Beredskap för extra samverkan med fackliga företrädare.
 • Bibehåller rutiner vid skolmåltider i förskola och skola.
 • För barn i förskolan som av olika anledningar är hemma vill kommunen fortsätta att erbjuda undervisning för att stimulera barns utveckling och lärande. Här finns ett material som heter Hemundervisning Förskolan med aktiviteter som passar att göra i hemmiljö.

Vård och omsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt individ och familjeomsorg

Äldre är en av de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. Vi uppmanar alla äldre, särskild de som är svaga, att undvika sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt. De som kan bör kontakta anhöriga, vänner eller kända grannar för hjälp med exempelvis mat och apoteksinköp. Besökare du tar emot ska givetvis vara friska.

Ett intensivt arbete för att förhindra spridning av covid -19 pågår i alla verksamheter inom vård och omsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt individ och familjeomsorg, samtidigt som de flesta verksamheter i dagsläget är igång som vanligt.

Bokslut covid-19 år 2020

En sammanfattning av vilka åtgärder som social sektor vidtagit under år 2020 för att skydda medborgare och personal från smitta har tagits fram.

I dokumentet finns en beskrivning av åtgärder som vidtagits månad för månad, samt slutsatser och framgångsfaktorer.
Här finns bokslut covid-19 år 2020 (pdf)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.