Föreståndare för brandfarliga varor

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.

Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Kursinnehåll

  • Brandteori och brandförlopp.
  • Brandfarliga varors egenskaper och förordningen om brandfarliga varor.
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter.
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara.
  • Tillsyn och kontrollrutiner.
  • Ansvarsfrågor vid heta arbeten.
  • Brandsläckningsutrustning.
  • Praktisk brandövning.
  • Beredskap vid olyckor.

Målsättning och syfte

Efter avslutad kurs ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Målgrupp

Du som ska bli eller redan är föreståndare för hantering av brandfarlig vara av mindre omfattning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.