Våld i nära relationer

Känner du dig begränsad i ditt liv eller på annat sätt utnyttjad eller förnedrad av någon närstående? Det kan vara din partner, förälder, ditt barn eller en släkting. Du kan få hjälp!

En relation måste bygga på ömsesidig respekt. Ingen ska behöva tolerera fysisk eller psykisk misshandel. Barn som bevittnar våld i familjen far illa och tar skada.

Forskning visar att det är flest kvinnor som blir utsatta för det fysiska våldet och att de flesta kvinnorna inte gör polisanmälan i avsikt att straffa sina män. De polisanmäler för att mannen ska sluta slå, att männen ska förstå att de gjort fel, men också för att de ska få hjälp.

Både den som blir utsatt för våld och den som utövar våld har rätt och möjlighet att få hjälp, oavsett kön, bakgrund, etnicitet, ålder, sexuell läggning, beroendeproblematik eller funktionsnedsättning. Det är aldrig för sent att bryta negativa mönster.

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relation inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer, föräldra- och barnrelation och andra familje- och släktrelationer.

 • Våld är varje handling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande samt tvång eller hot om sådana handlingar.
 • Fysiskt våld
 • Varje form av fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta.
 • Psykiskt våld
 • Kränkningar med ord och handlingar, direkt hot om fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot om till exempel självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Begränsning av rörelsefrihet är också psykiskt våld.
 • Sexuellt våld
 • Blir tvingad att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.
 • Materiellt våld
 • Aggressivitet som riktas mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet och som skapar oro och rädsla. Begränsningar i ekonomiskt utrymme, till exempel inga egna pengar är också materiellt våld.
 • Latent våld
 • Stark ilska och aggressivitet som är inbunden och visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck och som skapar rädsla.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Hot eller äktenskapstvång mot din vilja
  • Tvång att förneka din sexualitet eller sexuella läggning
  • Känner du att du inte kan leva efter dina egna tankar, känslor och normer eller att de krockar med din familjs?

Polisen

Polisens uppgift är att hjälpa, förebygga och förhindra brott, men också att utreda brott som begåtts. På många polismyndigheter finns brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och skydd för brottsoffer. I polisområde Mellersta Skåne finns två brottsoffersamordnare.

Våld är ett brott och straffbart var det än sker i samhället. Om du är utsatt för brott som ofredande, hot och olika typer av vålds- och sexualbrott ska du göra en polisanmälan. Du måste inte själv göra en anmälan för att polisen ska påbörja en utredning. Och det går att göra en anmälan även om situationen inte är akut.

Du är inte skyldig att anmäla brott, men en anmälan är nödvändig om du ska få ersättning från och hjälp av försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten. De flesta polismyndigheter i landet har personal som är särskilt utbildad i ärenden som rör brott i nära relationer. Särskilda brottsutredare inom polisen som har stor erfarenhet av att utreda just sexualbrott.

På polisens webbplats kan du läsa om vad som händer när någon gör en polisanmälan.

Sjukvården

Har du utsatts för våld, har du rätt till en fullständig undersökning av både kroppsliga och själsliga skador. Undersökningen utförs så att den senare kan användas som grund för ett rättsintyg om ett sådant behövs (till exempel om du vill göra en polisanmälan).

Vårdcentralen i Höör

Höörs vårdcentral har öppet vardagar kl. 08.00-17.00. Vårdcentralen kan förutom läkarundersökning också erbjuda krisstöd, information om olika hjälpmöjligheter, samt psykosocial behandling av kurator eller psykolog.

Tel: 0413-35 11 00
Adress: Vårdcentralen, Storgatan 2, Höör
Vårdcentralen i Höör

Akutmottagningen i Lund

Akutmottagningen i Lund
Tel: 046-17 10 00
Adress: Akutmottagning, Klinikgatan 15, Lund
Akutmottagningen Lund

På helger finns helgmottagningen i Eslöv. Vid jourtid kontakta akutmottagningarna. Du kan också kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus.

Akutmottagningen vuxenpsykiatri i Lund

Akutmottagningen vuxenpsykiatri, Lund
Tel: 046-17 41 00
Adress: Akutmottagningen vuxenpsykiatri, Baravägen 1, Lund
Akutmottagningen vuxenpsykiatri i Lund

Gynekologimottagning akut, Lund

Till gynekologimottagningen i Lund kan du som har utsatts för våldtäkt eller sexuellt övergrepp vända dig. Personalen undersöker, tar prover och säkrar spår.

Tel: 0771-11 18 88
Adress: Klinikgatan 12, Lund
Gynekologimottagning akut, Lund

Ungdomsmottagningen i Eslöv

Ungdomar kan dagtid kontakta ungdomsmottagningen i Eslöv.

Tel: 0770-25 25 00
Adress: Östergatan 8, Eslöv
Ungdomsmottagningen i Eslöv

Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen i Eslöv

Är du orolig för ett barns hälsa, kontakta Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen (BUP) i Eslöv.

Tel: 0413-55 60 30
Adress: Odengatan 66, Eslöv
Barn och Ungdomspsykiatrin, BUP Eslöv

Hit kan du också vända dig för hjälp

Kvinnojouren i Lund

Tel: 046-12 19 60
Kvinnojouren i Lund
Till Kvinnojouren kan du vända dig om du, eller någon i din närhet, blivit utsatt för psykiskt eller fysiskt våld, hot om våld eller annan kränkande behandling. Kvinnojouren erbjuder råd och stöd. Kvinnojouren har många års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som är eller har varit utsatta för våld. Målet med kvinnojourens verksamhet är att hjälpa, skydda och stötta misshandlade och hotade kvinnor samt deras barn. De kvinnor som du möter på kvinnojouren har tystnadslöfte och får inte prata om dig eller din familj till någon utanför jouren. Du kan vara anonym. Kvinnojouren i Lund är medlem i Sveriges Kvinnojourers Riksförbund.

Kvinnofridslinjen

Tel: 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor.

Brottsofferjouren

Tel: 046-32 32 98
Brottsofferjouren Mellersta Skåne
Brottsofferjouren Mellersta Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som erbjuder stöd och hjälp till dig som drabbats av brott. Du kan få praktisk information om rättegången och stöd i samband med denna, hjälp i kontakten med myndigheter eller råd och stöd genom samtal. Om de inte svarar när du ringer, kopplas du till deras nationella telefoncentral. Telefoncentralen har öppet alla dagar mellan 9-19. Det går också bra att e-posta till info@mskane.boj.se om du har frågor eller vill veta mer om hur du kan få hjälp och stöd.

Kriscentrum Mellersta Skåne

Tel: 046-359 50 71
Kriscentrum Mellersta Skåne
Du som bor i Höör kan vända dig till Kriscentrum Mellersta Skåne, en samtalsmottagning som vänder sig till vuxna utsatta för våld av närstående, vuxna som utövar våld mot närstående, barn och ungdomar som bevittnat och upplevt våld i sin familj och vuxna som lever eller har levt i en destruktiv relation. Kriscentrum erbjuder rådgivning, krisbearbetning, samtal och behandling individuellt eller i grupp. Du kan vara anonym och blir inte registrerad. All behandling är kostnadsfri.

Familjerådgivningen i Lund

Tel: 046-35 69 68
Familjerådgivningen i Lund
Du som bor i Höörs kommun kan vända dig till Familjerådgivningen i Lund om du har problem i relationen med din partner, oavsett om det handlar om att leva ihop eller att bryta upp. Det kan också handla om relationen till andra familjemedlemmar eller släktingar. På familjerådgivningen arbetar man under lagstadgad sekretess och för inga journaler. Kontakten med familjerådgivningen är helt frivillig och du kan vara anonym om du vill. Samtalen kostar 200 kronor per person och besökstillfälle.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan lyssnar och är ingen myndighet.
Kontaktpersoner:
Höörs församling, Christina Lenander, diakon, tel: 0739- 94 63 43.
Ringsjö församling, Anneli Elmelid, präst, tel: 0413-54 47 80.

Detta stöd kan kommunen erbjuda

Till kommunen kan du som blivit utsatt för våld eller som utövat våld vända dig för rådgivning och stöd.
Ring till kommunens medborgarcenter på telefon 0413-280 00 så kopplar de dig till rätt avdelning och person.

Socialtjänsten

Socialtjänstens målsättning är att ge ett bra och professionellt bemötande till dem som blivit utsatta för våld, utövat våld eller är barn i en familj där det förekommer våld.

Socialnämnden

Enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ska också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp kan vara i behov av stöd och hjälp.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen i Höörs kommun är indelad i olika enheter och det finns socialsekreterare som arbetar specifikt med försörjningsstöd (ekonomiska frågor), beroendeproblematik, barn och ungdomar, familjerätt och så vidare. På Individ- och familjeomsorgen får du möjlighet att träffa en socialsekreterare för råd och stöd kring din livssituation. Vi kan vara ett stöd om du behöver hjälp med att överblicka och strukturera den praktiska livssituationen och i kontakter med polis och andra myndigheter. Vid behov får du hjälp till skyddat boende.

Familjerätten

Familjerätten kan erbjuda samtal om du och ditt barns andra förälder har svårt att komma överens i frågor som rör gemensamma barn.

Ekonomisk hjälp

Ekonomisk hjälp kan du behöva om du fått ekonomiska svårigheter. Du har rätt att ansöka om försörjningsstöd som prövas individuellt utifrån din situation.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.