Våld i nära relationer

Känner du dig begränsad i ditt liv eller på annat sätt känner dig utnyttjad eller förnedrad av någon närstående? Det kan vara exempel din partner, förälder, barn, släkting. Du kan få hjälp!

En relation måste bygga på ömsesidig respekt. Ingen ska behöva tolerera fysisk eller psykisk misshandel. Barn som bevittnar våld i familjen far illa och tar skada. Forskning visar att det är flest kvinnor som blir utsatta för det fysiska våldet och att de flesta kvinnorna inte gör polisanmälan i avsikt att straffa sina män. De polisanmäler för att mannen ska sluta slå, att männen ska förstå att de gjort fel, men också för att de ska få hjälp. Både den som blir utsatt för våld och den som utövar våld har rätt och möjlighet att få hjälp, oavsett kön, bakgrund, etnicitet, ålder, sexuell läggning, beroendeproblematik eller funktionsnedsättning. Det är aldrig för sent att bryta negativa mönster.

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relation inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer, föräldra- och barnrelation och andra familje- och släktrelationer.

 • Våld är varje handling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande samt tvång eller hot om sådana handlingar.
 • Fysiskt våld
 • Varje form av fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta.
 • Psykiskt våld
 • Kränkningar med ord och handlingar, direkt hot om fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot om till exempel självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Begränsning av rörelsefrihet är också psykiskt våld.
 • Sexuellt våld
 • Blir tvingad att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.
 • Materiellt våld
 • Aggressivitet som riktas mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet och som skapar oro och rädsla. Begränsningar i ekonomiskt utrymme, till exempel inga egna pengar är också materiellt våld.
 • Latent våld
 • Stark ilska och aggressivitet som är inbunden och visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck och som skapar rädsla.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
  •Hot eller äktenskapstvång mot din vilja
  •Tvång att förneka din sexualitet eller sexuella läggning
  •Känner du att du inte kan leva efter dina egna tankar, känslor och normer eller att de krockar med din familjs?

Polisen

Polisens uppgift är att hjälpa, förebygga och förhindra brott, men också att utreda brott som begåtts. På många polismyndigheter finns brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och skydd för brottsoffer. I polisområde Mellersta Skåne finns två brottsoffersamordnare.

Polisanmälan

Våld är ett brott och straffbart var det än sker i samhället. Om du är utsatt för brott som ofredande, hot och olika typer av vålds- och sexualbrott ska du göra en polisanmälan. Du måste inte själv göra en anmälan för att polisen ska påbörja en utredning. Det går också att göra en anmälan även om situationen inte är akut. Du är inte skyldig att anmäla brott, men en anmälan är nödvändig om du ska få ersättning från och hjälp av försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten. De flesta polismyndigheter i landet har personal som är särskilt utbildad i ärenden som rör brott i nära relationer. Särskilda brottsutredare inom polisen som har stor erfarenhet av att utreda just sexualbrott.

Dokumentering av skador

Är du skadad bör du få dina skador dokumenterade (helst fotograferade) av en läkare. Polisen kan ge dig mer information. Spara också eventuella hot du får på telefonsvararen, via e-post eller sms. Det kan vara viktigt bevismaterial.

Polisen gör ett första förhör på platsen och dokumenterar eventuella personskador och materiella skador på video. Du som har blivit utsatt har med vissa undantag rätt att själv bestämma om egna skador ska dokumenteras eller inte. Även kriminaltekniker kan kallas till platsen för att säkra bevis av olika slag.

Hantering av misstänkt person

När polisen får kännedom om ett våldsbrott kan den kalla eller hämta den misstänkte för förhör. Den misstänkte kan också gripas och genom beslut av åklagare senare anhållas. För anhållan krävs skäl att tro att våldsutövaren fortsätter att utsätta någon för våld, försvårar utredningen genom att till exempel påverka vittnen eller håller sig undan förhör och rättegång. En misstänkt person kan sitta anhållen i tre dagar. Därefter ska åklagaren antingen besluta om åtal och häktning eller att personen friges.

Finns det en person som är skäligen misstänkt för brottet inleds en förundersökning. Dessa ärenden leds alltid av en åklagare. Beroende på vad förundersökningen kommit fram till beslutar åklagaren om den misstänkta ska åtalas eller inte.

Grov fridskränkning

Utsätts någon för brott upprepade över tid av en närstående eller tidigare närstående och polisanmäler händelsen, kan åklagaren väcka åtal för grov fridskränkning, även om varje enskild händelse i sig inte är grund för att åtal ska kunna väckas. Om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, kan man dömas för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år.

Grov kvinnofridskränkning

Har gärningar som anges ovan begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff som anges ovan (4 kap. 4 a § Brottsbalken).

Förhör av den misstänkte personen

Åklagaren bedömer om en misstänkt person ska begäras häktad. Domstolen fattar sedan själva beslutet. Om den misstänkta blir häktad ska brottet utredas omgående av polisen. I vanliga fall tar det två veckor. Under tiden förhörs den misstänkte, brottsoffret och eventuella vittnen. Finner domstolen inte tillräckliga skäl för häktning friges den misstänkta. I så fall meddelar polisen dig om detta.

Polisen samlar in material av olika slag, till exempel rättsintyg från läkare, kriminaltekniska rapporter och analyser, dokumentation av skador och journalanteckningar från tidigare sjukhusvistelser om det finns.

Utredaren måste höra dig som så kallad målsägare, den misstänkte personen och eventuella vittnen. Vid förhöret har du möjlighet att ta med någon du känner förtroende för som stöd. Dagboksanteckningar, telefonmeddelande och SMS mellan parterna som den utsatta (målsägaren) har kvar kan vara viktiga uppgifter. Det kan också bli aktuellt att samla information från bland annat skolan, socialtjänsten och andra som kan ha viktig information.

Hot- och riskbedömning

Om den misstänkte gärningspersonen släpps på fri fot från arrest eller häkte, till exempel på grund av bristande bevis, ska polisen, åklagaren eller kriminalvården informera den som har blivit utsatt. Polisen ska göra en hot- och riskbedömning för att se vilka former av skydd den utsatta behöver, till exempel kontakt med kvinnojour eller brottsofferjour, skyddat boende eller överfallslarm.

Sexuellt övergrepp

När polisanmälan gjorts om sexuellt övergrepp följer polis med till gynekologisk mottagning och har med sig en rape-kit. Det innehåller material för insamlande av DNA-spår. Denna undersökning bör helst ske inom 72 timmar från övergreppet.

Kontaktförbud

Åklagaren kan självmant eller på begäran meddela ett ”generellt kontaktförbud”. Detta innebär förbud att söka upp den som ska skyddas men även förbud att ta kontakt via telefon, mejl och brev. Den som överträder besöksförbud eller kontaktförbud kan gripas och riskerar att dömas till fängelse i högst ett år. Om besöksförbud eller kontaktförbud utfärdats är det av stor vikt att du som brottsoffer inte själv tar kontakt eller träffar förövaren, eftersom besöksförbudet eller kontaktförbudet då faller och du blir utan skydd.

Skydd för den som hotats

Den som utsatts för hot ska får samma typ av stöd, oavsett var i landet man bor. Därför har Rikspolisstyrelsen tagit fram ett enhetligt skyddspaket. Det tekniska skyddet består av larmtelefon med GPS-funktion, inspelningsenhet och akustiskt larm. Nytt är också att stödjande åtgärder ingår i det nationella paketet. En hotad kan till exempel få en kontaktperson inom polisen och möjlighet till informations- och säkerhetssamtal.

Vilken typ av skydd som en hotad får grundar sig på en strukturerad hot- och riskbedömning. Utifrån skyddspersonens behov och förutsättningar skräddarsys sedan innehållet. Innan skyddspersonerna börjar använda utrustningen får de information om hur den fungerar och vad de särskilt ska tänka på.

Socialtjänsten

Socialtjänstens målsättning är att ge ett bra och professionellt bemötande till dem som blivit utsatta för våld, utövat våld eller är barn i en familj där det förekommer våld.

Socialnämnden

Enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ska också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp kan vara i behov av stöd och hjälp.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen i Höörs kommun är indelad i olika enheter och det finns socialsekreterare som arbetar specifikt med försörjningsstöd (ekonomiska frågor), beroendeproblematik, barn och ungdomar, familjerätt och så vidare. På Individ- och familjeomsorgen får du möjlighet att träffa en socialsekreterare för råd och stöd kring din livssituation. Vi kan vara ett stöd om du behöver hjälp med att överblicka och strukturera den praktiska livssituationen och i kontakter med polis och andra myndigheter. Vid behov får du hjälp till skyddat boende.

Familjerätten

Familjerätten kan erbjuda samtal om du och ditt barns andra förälder har svårt att komma överens i frågor som rör gemensamma barn.

Ekonomisk hjälp

Ekonomisk hjälp kan du behöva om du fått ekonomiska svårigheter. Du har rätt att ansöka om försörjningsstöd som prövas individuellt utifrån din situation.

Kriscentrum Mellersta Skåne     046-35 50 71

Du som bor i Höör kan vända dig till Kriscentrum Mellersta Skåne, en samtalsmottagning som vänder sig till vuxna utsatta för våld av närstående, vuxna som utövar våld mot närstående, barn och ungdomar som bevittnat och upplevt våld i sin familj och vuxna som lever eller har levt i en destruktiv relation. Kriscentrum erbjuder rådgivning, krisbearbetning, samtal och behandling individuellt eller i grupp. Du kan vara anonym och blir inte registrerad. All behandling är kostnadsfri.

Familjerådgivningen i Lund     046-35 69 68

Du som bor i Höörs kommun kan vända dig till Familjerådgivningen i Lund om du har problem i relationen med din partner, oavsett om det handlar om att leva ihop eller att bryta upp. Det kan också handla om relationen till andra familjemedlemmar eller släktingar. På familjerådgivningen arbetar man under lagstadgad sekretess och för inga journaler. Kontakten med familjerådgivningen är helt frivillig och du kan vara anonym om du vill. Samtalen kostar 200 kronor per person och besökstillfälle.

Kvinnojouren i Lund      046-12 19 60

Till Kvinnojouren kan du vända dig om du, eller någon i din närhet, blivit utsatt för psykiskt eller fysiskt våld, hot om våld eller annan kränkande behandling. Kvinnojouren erbjuder råd och stöd. Kvinnojouren har många års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som är eller har varit utsatta för våld. Målet med kvinnojourens verksamhet är att hjälpa, skydda och stötta misshandlade och hotade kvinnor samt deras barn. De kvinnor som du möter på kvinnojouren har tystnadslöfte och får inte prata om dig eller din familj till någon utanför jouren. Du kan vara anonym. Kvinnojouren i Lund är medlem i Sveriges Kvinnojourers Riksförbund.

Brottsofferjouren      046-32 32 98

Brottsofferjouren Mellersta Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som erbjuder stöd och hjälp till dig som drabbats av brott. Du kan få praktisk information om rättegången och stöd i samband med denna, hjälp i kontakten med myndigheter eller råd och stöd genom samtal. Vi finns i Lund men arbetar över Mellersta Skåne; Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp. Om du vill komma i kontakt med oss är det lättast under vår jourtid mån-fre 09.00-12.00. Det går också bra att e-posta till info@mskane.boj.se om du har frågor eller vill veta mer om hur du kan få hjälp och stöd.

Sjukvården

Har du utsatts för våld, har du rätt till en fullständig undersökning av både kroppsliga och själsliga skador. Undersökningen utförs så att den senare kan användas som grund för ett rättsintyg om ett sådant behövs (exempel om du vill göra en polisanmälan).

Höörs vårdcentral har öppet vardagar kl. 08.00-17.00. Vårdcentralen kan förutom läkarundersökning också erbjuda krisstöd, information om olika hjälpmöjligheter, samt psykosocial behandling av kurator eller psykolog.

Du kan också kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus.

På helger finns helgmottagningen i Eslöv. Vid jourtid kontakta akutmottagningarna.

Gäller det sexuella övergreppet kontaktar du kvinnokliniken i Lund.

Gör också en polisanmälan, eftersom de behöver säkra bevis i form av DNA.

Ungdomar kan dagtid kontakta Ungdomsmottagningen i Eslöv. Är du orolig för ett barns hälsa, kan du kontakta Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP, i Eslöv.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan lyssnar och är ingen myndighet.

Kontaktpersoner:

Höörs församling, Christina Lenander, diakon                  0739- 94 63 43

Ringsjö församling, Anneli Elmelid, präst                          0413-54 47 80

Kvinnofridslinjen     020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor. Vi som svarar är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Hos oss kan du få praktiska råd så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.