Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Gatuarbeten på Friluftsvägen och Industrigatan

Höörs kommun genomför ombyggnad av gata, mark, vatten och avlopp som berör delar av Friluftsvägen och Industrigatan. Projektet kommer att förändra både utformning och utseende av gatorna och gång- och cykelvägarna i området. Kommunens vision är att projektet ska resultera i en attraktiv och säker trafikmiljö med centrumnära känsla.

En del av Friluftsvägen, sett från korsningen med Industrigatan.

En del av Friluftsvägen, sett från korsningen med Industrigatan.

Inledningsvis förnyar vi en berörd del av vatten- och avloppsnätet (VA-nätet). Arbetet med VA-nätet kommer att ha stor inverkan på Friluftsvägen under skolans sommarlov. Både Friluftsvägen och gång- och cykelvägen längs med ishallen kommer att vara helt eller delvis avstängda under arbetets gång. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om. Även dricksvattnet kommer att stängas av under kortare perioder för att nödvändiga omkopplingar ska kunna utföras. Berörda fastigheter kommer att få meddelande inför varje planerad avstängning.

Nya VA-ledningar på Friluftsvägen och Industrigatan – Mittskåne vatten

Friluftsvägen kommer att smalnas av jämfört med tidigare. Tre stycken in- och utfarter kommer att anläggas mellan Friluftsvägen och Möllan 15 (fastigheten Frosta Center ligger på).

En del av Friluftsvägen, sett från Höörs Bad och Sportcentrums parkering.

En del av Friluftsvägen, sett från Höörs Bad och Sportcentrums parkering.

Bättre trafiklösning, ökad tillgänglighet och robustare VA-nät

Projektets syfte är att förbättra trafiklösningen, öka tillgängligheten och ersätta industrikänslan i området av en mer centrumnära utformning med planteringar och grönt.

Trafikförbättringar

  • Den trafikfarliga svängen, infarten, från Industrigatan in på Frosta Centers parkering kommer att byggas bort. Svängen ersätts med en busshållplats och infarten ersätts av en ny infart från Friluftsvägen.
  • Vi kommer att anlägga en ny cirkulationsplats som ska reglera trafiken på ett säkrare sätt.
  • Vi kommer även att anlägga säkrare in- och utfarter från Friluftsvägen till Möllan 15.

Ökad tillgänglighet och säkerhet

Projektet kommer att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten i området.

  • Vi kommer att anpassa lutningar på gång- och cykelvägar för att öka tillgänglighet och säkerhet.
  • Vi kommer att bygga nya övergångsställen som passar bättre in i områdets utformning.
  • Vi kommer att anlägga en ordnad gångpassage som ett komplement till övergångsstället sydost om cirkulationsplatsen.
  • En ny busshållplats kommer att öka tillgängligheten genom att erbjuda ett alternativt färdmedel till platsen.

Nya ledningar för vatten- och avlopp

Mittskåne Vatten kommer att lägga om och förnya VA-ledningar för att kunna bibehålla en god standard på VA-nätet. En del av vatten- och avloppsnätet behövs förbättras.

Dagvattenhanteringen från Grönalundsområdet, som strömmar genom östra hörnet av Möllan 15, behövs säkras.

Arbetet kommer att kräva en del djupa schakt och innebär därmed en del störningar för trafiken i området. Under arbetets gång kommer även dricksvattnet att stängas av under kortare perioder för att nödvändiga omkopplingar ska kunna utföras. Berörda fastigheter kommer att få meddelande inför varje planerad avstängning.

Mer plats åt planteringar

Projektet kommer att ersätta industrikänslan i området av en mer centrumnära utformning med planteringar och grönt.

  • Delar av gatorna i området kommer att smalnas av och ge mer plats åt grönområden.
  • Vi kommer att stensätta refuger med smågatsten eller plantera träd i dem.
  • Vi kommer att plantera buskar, träd och blommor i befintliga grönremsor.

Projektet är uppdelat i etapper

Etapp 1

1 maj – 31 augusti 2021

Den första etappen, som berör en del av Friluftsvägen, inleds med en del mindre VA-arbeten under den asfalterade infarten till ishallen och i en del av dess parkering.

Under den första sommarlovsveckan, påbörjas arbetet med VA-nätet och sanering av en del av VA-nätet under Friluftsvägen. Det kan även förekomma vissa trädfällnings- och schaktningsarbeten vid korsningen mellan Friluftsvägen och Industrigatan. Allteftersom nya delar av VA-nätet tas i bruk kommer även schaktningsarbeten förekomma i Friluftsvägen vid korsningen med Industrigatan samt i Industrigatan strax innan riksväg 13.

Både gatan och gång- och cykelvägen bredvid ishallen kommer att vara helt eller delvis avstängda under arbetets gång. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om.

Ritning över området som ska byggas om på Friluftsvägen och Industrigatan.

Ritning över området som ska byggas om på Friluftsvägen och Industrigatan.

Etapp 2

12 augusti – 31 december 2021

I den andra etappen anläggs en helt ny cirkulationsplats i korsningen mellan Friluftsvägen och Industrigatan. Mer information kommer.

Etapp 3

13 december 2021 – 30 juni 2022

Under den tredje etappen omformas Industrigatan, från Friluftsvägen till riksväg 13 (Frostavallsvägen). Parkeringen till Frosta Center kommer att stängas av och vi bygger en helt ny busshållplats. Gatuutrymmet byggs om och körfälten i respektive riktning skiljs helt åt genom sammanhängande mittrefug på berörd sträcka av Industrigatan.

Entreprenaden pågår till sommaren 2022

Entreprenaden kommer att pågå fram till sommaren 2022 och det kommer att medföra olika trafikomledningar. Vi ber därför om förståelse för att det kan lite längre tid att passera området.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.