Förskoleklass

Förskoleklassen är en viktig del av utbildningssystemet som knyter samman förskolan och skolan. Den är en bro som tar tillvara förskolans pedagogik samtidigt som den är ett avstamp och en förberedelse för skolans kunskapsmål.

Verksamheten omfattas av grundskolans läroplan Lgr 11.
Förskoleklassen är ännu ingen obligatorisk skolform. Kommunerna är dock skyldiga att erbjuda 15 timmar i veckan från 6 års ålder och de flesta föräldrar väljer att låta sina barn gå detta året.

Detta läsåret har Tjörnarps förskoleklasselever följande tider: måndag – torsdag kl 08.00 – 12.40, vilket blir 18 timmar och 40 min,
inklusive pedagogisk lunch och rast mellan kl 11.00 – 12.00.

Utveckling och lärande

Under förskoleklassåret får eleverna social träning i grupp och individuellt. De utvecklar sin empatiska förmåga och stärker sin självkänsla. I förskoleklassen arbetar vi med språklig medvetenhet som ligger till grund för läsinlärningen. Eleverna får också träna grundläggande matematik och teknik.
All inlärning sker på ett lustfyllt sätt genom lek, spel, rim och ramsor etc. Varje dag leker eleverna både inne och ute. Leken ges stort utrymme i förskoleklassen.

Förskoleklassplan

Förskoleklassen styrs av läroplanen, Lgr 11 där förskoleklass har en särskild skrivning som styr verksamheten. I Höörs kommun har förskoleklasserna också en gemensam förskoleklassplan.

Inskolning

Förskolläraren besöker de blivande eleverna på respektive förskola/dagbarnvårdargrupp i enlighet med kommunens plan för övergång mellan förskola och förskoleklass.  Eleverna gör sedan besök i förskoleklassen på vårterminen innan de ska börja. De träffar sina lärare och sina blivande klasskamrater. De elever som kommer att ha behov av skolbarnomsorg besöker även fritidshemmet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.