Förskoleklass

Förskoleklassen är en viktig del av utbildningssystemet som knyter samman förskolan och skolan. Den är en bro som tar tillvara förskolans pedagogik samtidigt som den är ett avstamp och en förberedelse för årskurs 1-3.

Skollagen och läroplanen ligger till grund för verksamheten i förskoleklass. Från och med läsåret 2018-2019 är förskoleklassen obligatorisk för alla sexåringar, vilket innebär skolplikt från sex års ålder.

Detta läsår har Tjörnarps förskoleklasselever följande tider: måndag – torsdag kl 08.00 – 12.40, vilket blir 18 timmar och 40 min, inklusive pedagogisk lunch och rast mellan kl 11.00 – 12.00.

Utveckling och lärande

Under förskoleklassåret får eleverna social träning i grupp och individuellt. De utvecklar sin empatiska förmåga och stärker sin självkänsla. I förskoleklassen arbetar vi med språklig medvetenhet som ligger till grund för läsinlärningen. Eleverna får också träna grundläggande matematik och teknik.

All inlärning sker på ett lustfyllt sätt genom lek, spel, rim och ramsor, med mera. Varje dag leker eleverna både inne och ute. Leken ges stort utrymme i förskoleklassen.

Förskoleklassplan

Förskoleklassen styrs av läroplanen där förskoleklass omfattas av första, andra och tredje delen. Läroplanens första del beskriver skolans värdegrund och uppdrag och den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer. Den tredje delen förtydligar förskoleklassens uppdrag, syfte med undervisningen och vilket centralt innehåll eleverna ska få möta. I Höörs kommun har förskoleklasserna också en gemensam förskoleklassplan.

Inskolning

Förskolläraren besöker de blivande eleverna på respektive förskola eller dagbarnvårdargrupp i enlighet med kommunens plan för övergång mellan förskola och förskoleklass.  Eleverna gör sedan besök i förskoleklassen på vårterminen innan de ska börja. De träffar sina lärare och sina blivande klasskamrater. De elever som kommer att ha behov av skolbarnomsorg besöker även fritidshemmet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.