Resultat, kvalitet och klagomål

Här presenterar vi uppgifter om skolornas resultat och vårt kvalitetsarbete. Du kan här  framföra klagomål på verksamheten.

Kvalitet och utveckling

Kvalitet- och utvecklingsprogrammet styr vårt systematiska kvalitetsarbete.
Programmet lyfter fram fem viktiga mål som ska följas upp och utvärderas.
De fem målen är:

  • kunskaper och färdigheter
  • trygghet
  • studie- och arbetsro
  • demokrati och inflytande
  • lärandet i förskolan.

Internkontrollen är barn- och utbildningsnämndens verktyg för att utbildningen genomförs i enlighet med de nationella styrdokumenten.
Internkontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och är ett av de redskap som kvalitet- och utvecklingsprogrammet lyfter fram för att åstadkomma hög måluppfyllelse i verksamheterna. I dokumentet nedan kan du läsa vårt program för kvalitet och utveckling.

Kommunen är tillsynsmyndighet för fristående förskolor. Tillsyn sker genom dokumentationsstudier, intervjuer med skolledningen, lärare, elever och föräldrar. Efter varje tillsyn skrivs en rapport med krav på förbättringar.

Klagomål

Om du inte är nöjd med den verksamhet vi bedriver eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna direkt till berörd personal eller ansvarig rektor och förskolechef kan du skriftligen framföra klagomål.
Ditt klagomål kommer att behandlas av barn- och utbildningskontoret och du får svar inom fem dagar  om vem som ansvarar för utredningen av ditt klagomål. Ansvaret för utredningen kan komma att ligga på ansvarig rektor eller förskolechef eller på någon av tjänstemännen på barn- och utbildningskontoret.
Klicka här för anvisad blankett att använda vid klagomål.

Blanketten skickas till:
Barn- och Utbildningssektorn, Box 53, 243 21  HÖÖR

E-postadress: barn-utbildningsnamnd@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.