Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till målgruppen elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada kan tas emot i grundsärskolan om man bedömer att de inte kan uppnå grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan erbjuds bara elever som verkligen är i behov av och har rätt till denna skolform. Utbildningen omfattar årskurserna 1 till 9 och ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara grundskolans. Kursplaner och kunskapskrav är anpassade till målgruppen.

Vilka skolor erbjuder grundsärskola?

I Höörs kommun finns grundsärskola på Sätoftaskolan. Elevgrupperna är mindre än i grundskolan och personalen har utbildning för att möta särskolans elevgrupp. Grundsärskolan är inrymd i grundskolan och eleverna har raster, aktiviteter och utflykter tillsammans med eleverna i grundskolan.  Man har också möjlighet att söka grundsärskola i en annan kommun. Man kan också vara inskriven i grundsärskolan men gå kvar i sin vanliga klass.

Mottagande i grundsärskola

Om utredningen visar att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning så beslutar kommunens grundsärskolesamordnare att barnet ska tas emot i grundsärskola. Beslutet gäller direkt, man väntar inte in terminsstart eller kommande årskurs. Om resultatet av utredningen är tveksamt så tas inte barnet emot i grundsärskolan. Det kan innebära att man gör en ny utredning senare under barnets skolgång.
För att barnet ska tas emot i grundsärskolan måste vårdnadshavare lämna sitt medgivande.
Barn kan tas emot i grundsärskolan utan att vårdnadshavare vill detta, om det finns synnerliga skäl till detta utifrån barnets bästa. Detta beslut går att överklaga. Har du frågor kring detta ska du kontakta kommunens särskolesamordnare.

I grundsärskola på försök

Om man är tveksam som vårdnadshavare till om grundsärskola är rätt lösning finns möjlighet att barnet går en period i grundsärskola på försök. Det får man göra högst 6 månader. Det är bara elever som utretts som får gå i grundsärskola på försök och utredningen ska ha visat att barnet tillhör målgruppen för särskola. Har du frågor kring detta ska du kontakta kommunens särskolesamordnare.

Elevresor i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan

Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har (enligt skollagen SFS 2010:800) rätt till kostnadsfri skolskjuts från elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • elevens funktionsnedsättning
  • någon annan särskild omständighet

antingen med Skånetrafikens skolbiljett eller, av särskilda skäl, med taxi.

Ansökan om skolskjuts till gymnasiesärskola görs via e-tjänst på kommunens hemsida och bedömning görs i varje enskilt fall. (nytt ansökningsformulär skapas i Self point just nu)

Elever med funktionsnedsättning i gymnasieskola

Elever inom gymnasieskola har inte rätt till skolskjuts eller växelvis transport utan endast till bidrag för elevresor. Funktionshindrade elever inom gymnasieskolan kan i vissa fall söka färdtjänst. Med färdtjänst avses särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning, som inte tillhör gymnasiesärskolan.

Enligt 7§ lagen (1997:736) om färdtjänst ska tillstånd till färdtjänst kunna sökas av de som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Vid ansökan om Färdtjänst, rekommenderar vi er att skicka in ansökan i god tid till Skånetrafiken:

Ansökan om färdtjänst

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.