Särskola och träningsskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till målgruppen elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada kan tas emot i grundsärskolan om man bedömer att de inte kan uppnå grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan erbjuds bara elever som verkligen är i behov av och har rätt till denna skolform. Utbildningen omfattar årskurserna 1 till 9 och ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara grundskolans. Kursplaner och kunskapskrav är anpassade till målgruppen.

Vilka skolor erbjuder grundsärskola?

I Höörs kommun finns grundsärskola på Sätoftaskolan. Elevgrupperna är mindre än i grundskolan och personalen har utbildning för att möta särskolans elevgrupp. Grundsärskolan är inrymd i grundskolan och eleverna har raster, aktiviteter och utflykter tillsammans med eleverna i grundskolan.  Man har också möjlighet att söka grundsärskola i en annan kommun. Man kan också vara inskriven i grundsärskolan men gå kvar i sin vanliga klass.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskola. Träningsskolan är till för elever som man har bedömt inte kommer att tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Istället läser eleverna ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar för det, kan eleven läsa en kombination av grundsärskolans ämnen och ämnesområden.

Mottagande i grundsärskola

Om utredningen visar att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning så beslutar kommunens grundsärskolesamordnare att barnet ska tas emot i grundsärskola. Beslutet gäller direkt, man väntar inte in terminsstart eller kommande årskurs. Om resultatet av utredningen är tveksamt så tas inte barnet emot i grundsärskolan. Det kan innebära att man gör en ny utredning senare under barnets skolgång.
För att barnet ska tas emot i grundsärskolan måste vårdnadshavare lämna sitt medgivande.
Barn kan tas emot i grundsärskolan utan att vårdnadshavare vill detta, om det finns synnerliga skäl till detta utifrån barnets bästa. Detta beslut går att överklaga. Har du frågor kring detta ska du kontakta kommunens särskolesamordnare.

I grundsärskola på försök

Om man är tveksam som vårdnadshavare till om grundsärskola är rätt lösning finns möjlighet att barnet går en period i grundsärskola på försök. Det får man göra högst 6 månader. Det är bara elever som utretts som får gå i grundsärskola på försök och utredningen ska ha visat att barnet tillhör målgruppen för särskola. Har du frågor kring detta ska du kontakta kommunens särskolesamordnare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.