Utredning inför skolstart i särskolan

Inför skolstart i särskolan startas en utredning  i samråd med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna är, förutom eleven själv, en mycket viktig kunskapskälla i utredningen.

En utredning består av fyra fristående bedömningar; en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning. Det är viktigt att alla delarna finns med för att få en så heltäckande bild som möjligt.

Den pedagogiska bedömningen

Den pedagogiska bedömningen utförs av specialpedagogen på skolan som eleven går på. Specialpedagogen beskriver elevens förutsättningar att nå kunskapskraven i grundskolans alla ämnen. Bedömningen beskriver också vad skolan redan har gjort för att anpassa efter elevens behov och vilka resultat det har gett.

Den psykologiska bedömningen

Den psykologiska bedömningen utförs av en skolpsykolog. Syftet är att visa om eleven har en intellektuell funktionsnedsättning och i så fall i vilken grad. Psykologen börjar alltid med ett samtal med elevens vårdnadshavare. En tidsplan för hur och när tester ska genomföras bestäms. De tester som sedan genomförs görs för att visa vilken utvecklingsnivå eleven befinner sig på. I den psykologiska bedömningen utreds även elevens adaptiva förmåga. Det vill säga förmåga att anpassa sig till vardagliga aktiviteter. Båda dessa delar är lika viktiga för att kunna säga om eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller inte. Psykologen kan ibland finna andra orsaker än intellektuell funktionsnedsättning till elevens skolsvårigheter. Då behöver detta framgå av bedömningen. För att kunna påbörja en psykologisk bedömning ska vårdnadshavarna först godkänna det.

Den medicinska bedömningen

Den medicinska bedömningen utförs av skolläkaren och skolsköterskan. Syftet är att fastställa om det finns medicinska orsaker till elevens inlärningssvårigheter och om dessa tyder på att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning. Läkaren kan ibland finna andra orsaker än intellektuell funktionsnedsättning till elevens skolsvårigheter. Då framgår det av bedömningen. För att kunna påbörja en medicinsk bedömning ska vårdnadshavarna först godkänna det.

Den sociala bedömningen

Den sociala bedömningen utförs av skolkuratorn och syftar till att beskriva om det finns sociala orsaker, i eller utanför skolan, som kan bidra till elevens inlärningssvårigheter. Om det inte finns några sådana orsaker bör det framgå av bedömningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.