Resultat, kvalitet och klagomål

Här presenterar vi uppgifter om skolornas resultat och vårt kvalitetsarbete. Du kan här framföra klagomål på verksamheten.

Kvalitet och utveckling

Kvalitet- och utvecklingsprogrammet styr vårt systematiska kvalitetsarbete.
Programmet lyfter fram fem viktiga mål som ska följas upp och utvärderas.
Våra målområden är:

  • kunskaper och färdigheter
  • trygghet
  • studie- och arbetsro
  • demokrati och inflytande
  • lärandet i förskolan

Internkontrollen är barn- och utbildningsnämndens verktyg för att utbildningen genomförs i enlighet med de nationella styrdokumenten. Den ska säkra en effektiv förvaltning och är ett av de redskap som kvalitet- och utvecklingsprogrammet lyfter fram för att åstadkomma hög måluppfyllelse i verksamheterna.

Kommunen är tillsynsmyndighet för fristående förskolor. Tillsyn sker genom dokumentationsstudier, intervjuer med skolledningen, lärare, elever och vårdnadshavare. Efter varje tillsyn skrivs en rapport med krav på förbättringar.

Klagomål

Om du inte är nöjd med den verksamhet vi bedriver eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna direkt till berörd personal eller ansvarig rektor och förskolechef kan du skriftligen framföra klagomål. Ditt klagomål kommer att behandlas av barn- och utbildningssektorn och du får svar inom fem dagar om vem som ansvarar för utredningen av ditt klagomål. Ansvaret för utredningen kan komma att ligga på ansvarig rektor eller förskolechef eller på en tjänsteperson på barn- och utbildningssektorn.

Blanketten skickas till:
Barn- och Utbildningssektorn, Box 53, 243 21 HÖÖR

E-postadress: barn-utbildningsnamnd@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.