Synpunkter och Klagomål

Här hittar du rutinen för hur Höörs kommun hanterar synpunkter eller klagomål på utbildningsverksamheten.

Vem hanterar synpunkter och klagomål

Vänd dig först till ditt barns lärare, förskollärare eller annan personal som arbetar i förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. De flesta problem kan lösas med de som arbetar närmst ditt barn. Du kan också framföra klagomål till förskolans eller skolans rektor. Ditt klagomål behöver inte vara skriftligt, det går lika bra att framföra klagomål muntligt. Vill du inte få återkoppling kan du framföra ditt klagomål anonymt. De flesta klagomål kräver inte någon omfattande utredning och då ger vi återkoppling direkt. Det är vanligtvis den som mottar klagomålet som återkopplar muntligt eller skriftligt till dig inom 7 arbetsdagar.

Klagomålen hanteras främst på enhetsnivå, alltså den förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som klagomålet berör. Om klagomålet gäller andra barn (om den som framför klagomålet inte är vårdnadshavare) är det viktigt att veta att förskolan, skolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen begränsas av lagstiftningen att lämna ut uppgifter om enskilda barn och elever.

Ej någon återkoppling, hur gör jag då?

Får du inte återkoppling eller inte är nöjd med svaret från rektor kan du kontakta ledningen för Barn- och utbildningssektorn.
I Höörs kommun används klagomål för att förbättra verksamheten. Därför rapporterar rektorerna kontinuerligt alla inkomna klagomål till Barn- och utbildningschefen. I de rapporterna nämns inte vem som lämnat synpunkt eller klagomål.

Om klagomålet eller synpunkten rör någon annan verksamhet än Barn- och utbildningssektorn

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående skola eller förskola ska du vända dig direkt till dem. Får du inte återkoppling eller inte är nöjd med svaret ska du vända dig till den fristående skolans eller förskolans huvudman. Det är inte Höörs kommun som är huvudman för dessa verksamheter och kommunen hanterar inte klagomål som rör dem.

Rör klagomålet någon annan verksamhet än den Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för hänvisas klagomålet dit för utredning. Vi försöker alltid hänvisa dig rätt så att du kan framföra klagomålen till de som faktiskt kan göra något åt det du framför klagomål på.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.