Årsredovisningen visar positivt resultat för 2020

Årsredovisningen visar positivt resultat på 61,2 miljoner kronor jämfört med det förväntade resultatet på 15 miljoner kronor för år 2020. Ungefär hälften av överskottspengarna kommer från högre statliga bidrag på grund av coronapandemin. Även pensionskostnaderna, som kommunen inte kan påverka, blev lägre vilket bidrog till överskottet.

Nyheten är uppdaterad den 13 april 2021. Kommunstyrelsen tog beslut om årsredovisningen mitten av mars. Det bestämdes att göra ytterligare en nedskrivning så att resultatet istället hamnade på 61,2 mnkr.

Staten räknade med kraftig minskning av skatteintäkter under sommaren 2020 och kompenserade därför kommunerna med högre bidrag. Intäkterna blev större än man räknade med och Höörs kommun fick ett bättre resultat än planerat.

För andra året med alliansstyre så kan vi uppvisa ett stort överskott i kommunens ekonomi, detta även om vi räknar bort tillfälliga statsbidrag. Det är viktigt med kontinuerliga överskott så att kommunens investeringar kan vara självfinansierad och att vi får bättre planeringsförutsättningar för framtiden. Man spår att kommunerna i Sverige kommer få en betydligt svårare ekonomisk situation de kommande åren och därför är det viktigt att vi håller igen med kostnadsökningar idag för att bättre möta svårigheterna i framtiden, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Minskning av framtida kostnader

Överskottet har gjort att Höörs kommun har vidtagit flera åtgärder för att minska driftkostnader för kommande år. En del av pengarna har använts för att bland annat avsluta hyreskontrakt i förtid och skriva av anläggningstillgångar, något som kommer att sänka framtida driftkostnader med nästan två miljoner per år. Höörs kommun har även lagt 51,2 miljoner kronor av årets överskott till resultatutjämningsreserven år 2020.

Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur*.

Egenfinansierade investeringar

Ett bättre resultat har också gjort att vi har kunnat finansiera samtliga investeringar med egna medel utan att ta nya lån, säger Linda Andersson ekonomichef på Höörs kommun.

Upprustning av utemil­jöer gjordes framför allt vid Enebackeskolan, i Tjörnarp och vid Midgårds förskola. Inför höstterminsstarten eta­blerade kommunen skolmoduler vid Enebackeskolan för att möta de senaste årens ökning av elever.

Andra större investeringar är gator och belysning i exploateringsom­råden, asfaltering av befintliga gator och gång- och cykel­vägar samt den nya cirkulationsplatsen vid väg 13 och Frostavallen.

Ekonomiska utmaningar i framtiden

Sveriges kommuner och regioners (SKR) ekonomirapport visar att kommunernas starka resultat för år 2020 är tillfälligt och kortsiktigt. Redan år 2023 är prognosen att det ekonomiska resultatet i kommunerna kommer att vara det lägsta på mycket länge. Höörs kommun kommer, liksom andra svenska kommuner, att vara beroende av stora statliga bidrag för att klara av de krav som ställs på kommunal verksamhet.

Förväntad personalbrist

Förutom de ekonomiska utmaningarna blir personalförsörjningen allt svårare. Den arbetsföra befolkningen minskar samtidigt som allt fler behöver samhällets stöd. Antalet barn och äldre ökar i befolkningen, och därmed också behovet av olika välfärds­tjänster. Färre personer ska helt enkelt försörja fler.

Viktigt att arbeta på nytt sätt

För att klara av framtiden och medborgarnas behov av välfärdstjänster finns det fortsatt stora behov av investeringar, nytänkande och innovationer. Ett omdefinierat samhällskontrakt behövs där kommunmedborgarna tillsammans med den kommunala förvaltningen, det lokala näringslivet och civilsamhället gemensamt tar ansvar för välfärdsfrågorna. Tillsammans blir vi starka nog att möta välfärdsutmaningen.

Nya mål för 2020 – 2023

Kommunfullmäktige har tagit fram fyra nya mål som omfattar alla kommunala verksamheter för år 2020–2023. Målen bygger på Höörs kommuns vision 2025 och är fram­tagna ur fyra perspektiv. Målen fokuserar på medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Kommunens vision och mål stödjer även måluppfyllelsen för FN:s globala utvecklingsmål för 2030.

Höörs kommuns mål för 2020–2023:

  • Medborgarna och företagarna är en resurs i Höörs samhällsutveckling och ska tas tillvara på ett positivt och lösningsfokuserat sätt.
  • God livsmiljö och bra boende för alla.
  • Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö.
  • Långsiktig och hållbar ekonomi och miljö.

Bokslutet visar att alla målen är uppfyllda för år 2020.

Här kan du ladda ner Höörs kommuns Årsredovisning 2020.

*Källa: www.regeringen.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.