Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Åtgärder för dricksvattnet i Maglasäte

Just nu genomför Mittskåne Vatten åtgärder på det kommunala dricksvattnet i Maglasäte, Björkåsen och Lillasäte för att bli av med oönskade mikroorganismer.

Provtagningar av det kommunala dricksvattnet i området har visat på förhöjda halter av mikroorganismer. Vid samtliga mätningar har halterna, med goda marginaler, varit lägre än rekommenderade gränsvärden. Mikroorganismerna som upptäckts kan orsaka lukt och smak, men är ofarligt för den som dricker.

Pågående åtgärder

För att bli av med mikroorganismerna har Mittskåne vatten:

  • installerat UV-ljus på Maglesäte tryckstegringsstation för rening av vattnet
  • installerat spolposter med regelbunden spolning för att öka omsättningen i ledningsnätet och för att successivt tvätta bort mikroorganismerna
  • tagit fram ett omfattande provtagningsprogram för försäkran om att dricksvattnet är tjänligt.

På Mittskåne Vattens webbplats hittar du mer information om åtgärderna, bakgrund och hur provresultaten ser ut. 

Bakgrund

År 2019 byggdes kommunala vatten- och spillvattenledningar ut till Maglasäte, Lillasäte och Björkåsen i Höörs kommun. Efter att ledningsnätet i området tagits i drift uppmättes förhöjda halter av mikroorganismer (framför allt actinomyceter) i provtagningarna av dricksvattnet.

De förhöjda halterna av mikroorganismer berodde på en låg omsättningstid av vattnet i ledningsnätet, det vill säga att vattnet i ledningarna rinner långsamt. Trots de förhöjda halterna av mikroorganismer har vattnet i området aldrig varit otjänligt enligt Livsmedelverkets föreskrift om dricksvatten. Däremot har lukt- och smakstörningar förekommit, något som varit en olägenhet för vissa kunder.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.