Entledigande av VD

En enig styrelse har den 17 maj beslutat att med omedelbar verkan entlediga Jeanette Norrman från rollen som verkställande direktör i Höörs Fastighets AB.

Villkoren för anställningens avslutande är i enlighet med de villkor som stipulerats i VD-avtalet i samband med anställningens inrättande 2020.

Höörs Fastighets AB upphör som aktivt bolag den 30 september 2023 och fissioneras – delas – till Höörs Fastighets Bostadsaktiebolag och Höörs Fastighets Lokalaktiebolag. De båda dotterbolagen bildar därmed koncern med moderbolaget Höörs Kommunhus AB. I samband med detta genomförs rekrytering av ny verkställande direktör för de båda nybildade bolagen.

I samband med att bolaget delas är ägaren (kommunen) angelägen om att förstärka samhörigheten bolagen och kommunen emellan. Vi inleder därför samtidigt ett arbete som syftar till att utveckla och förstärka våra gemensamma arbetsprocesser, våra gemensamma mål om god service och god ekonomi och våra gemensamma behov av digitalisering. Arbetet sker främst på ledningsnivå men ska mynna ut i ett starkare koncernperspektiv som ska komma alla medarbetare till del, glädje och nytta i hela koncernen. Samordningen av gemensamma effektiva lösningar på framtida utmaningar ska stärkas.

Som en övergångslösning kommer Camilla Lindhe, i egenskap av styrelseordförande i Höörs Fastighets AB, att träda in i den exekutiva del som motsvarar en verkställande direktörs uppgifter.

Denna lösning ses utifrån gällande omständigheter som den mest effektiva och stabila och gör att vi inte tappar fart i omstruktureringsprocessen samtidigt som arbetet med att stärka samhörigheten inom kommunkoncernen kan påbörjas omedelbart.

Camilla Lindhe,
Kommundirektör
VD Höörs Kommunhus AB

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.