Ersättning för arbete kopplat till projekteringen av en eventuellt ny höghastighetsbana

Höörs kommun har begärt ersättning för resurser som har används i samband med utredningen av en eventuell ny höghastighetsbana. Kommunen har även begärt extra ersättning för framtida engagemang och medverkan i projektet.

Vi kan inte avstå från att medverka med vår kunskap om lokala förhållanden. Vi kan inte heller avstå från att ta det geografiska ansvaret för vår kommun. Det är därför nödvändigt att vi får extra resurser, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Tar en stor del av kommunens planeringsresurser

Kommunens medverkan i planeringen av en eventuell höghastighetsbana mellan Hässleholm och Lund har tagit en stor del av planeringsresurserna. För att kunna upprätthålla andra angelägna planeringsåtgärder ansöker Höörs kommun nu om ersättning.

Det är viktigt att kommunens planeringsarbete inte blir lidande på grund av extraarbetet som har lagts ner för att lyfta fram felaktigheterna i Trafikverkets arbete och Höörs kommuns värdefulla natur, säger Johan Svahnberg.

Det är framför allt arbetet med bostadsförsörjning och översiktsplanering som har blivit lidande på grund av kommunens engagemang i planeringen.

Resurser har tilldelats för engagemang i andra projekt

Regeringen har tilldelat särskilda medel för ökad belastning till länsstyrelser som arbetar med handläggning av de olika stambanorna. I andra projekt har det avsatts resurser för att främja det kommunala engagemanget. Liknande resurstilldelning bör tilldelas kommuner som berörs av större infrastrukturprojekt, skriver kommunen till regeringen.

Höörs kommun har hittills lagt resurser på att arbeta med återkoppling på åtgärdsvalsstudie, kompetensutveckling för politiker, samverkan under lokaliseringsutredning, samverkan och genomförande av samrådsmöte, planeringsunderlag, formell granskning av 3 samråd och kommunikation till allmänheten. Den extra kostnaden för kommunens arbete är ca 1 million kronor.

Möjlighet att vara delaktiga även i framtidens arbete

Det är viktigt för oss att Skåne får bättre järnvägsnät, och då med två nya spår längs befintlig infrastruktur. Vi vill fortsätta att aktivt samverka med Trafikverket, Region Skåne och andra kommuner i Skåne. Det är inte hållbart om kommunens egen planeringsarbete blir lidande, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Kommunen behöver resurser för att kunna vara med under Trafikverkets fortsatta planering för den nya järnvägen. Extra resurser kommer att användas bland annat för att medverka i de regionala samarbeten som behövs för planeringen av en eventuell ny höghastighetsbana. I framtider kommer även extra resurser att behövas för kommunikation till allmänheten under utbyggnadens gång, en ny räddningstjänst och räddningsvärn som kan möta de behov som en eventuell höghastighetsbana medför.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.