Fakta gällande lärares personalomsättning i Höörs grundskolor

Den 8 september skrevs en artikel i media med rubriken ”106 personer har sagt upp sig från Höörs skolor de senaste fyra åren.” I artikeln får läsaren en bild av att personalomsättningen inom Höörs skolor skenar. Förvaltningen har analyserat fakta och presenterar här en redogörelse i sakfrågan.

Statistik gällande lärare i grundskolan

I Höörs kommunala skolor finns cirka 125 lärare i grundskolan och 1650 elever i årskurserna Förskola till årskurs 9. Totalt finns drygt 400 anställda med tillsvidareanställning inom hela sektorn barn- och utbildning. Andra yrken inom sektorn är till exempel elevassistent, fritidspedagog, förskollärare, barnskötare, måltidspersonal, kurator, socialpedagog, skolsköterska, skolledare och administratör.

Hos oss har i genomsnitt 16 lärare i grundskolan,12,6 %, valt att byta jobb de senaste fyra åren. Utöver dessa finns årligen personal som går i pension och dessa motsvarar 4,25 lärare per år. Totalt innebär det 16 % personalomsättning av lärare med tillsvidareanställning, inklusive pensionsavgångar. Nedan finns årliga siffror.

Under höstterminens start har siffror publicerats i media kring personalomsättning inom hela sektorn, utan avgränsning till just lärare.

Statistik avseende grundskolelärare inom Höörs kommuns grundskolor.

År  Byte av arbetsplats Gått i pension  Personalomsättning  
2019  17 personer 2 personer 13 % 
2020  8 personer 8 personer 6 % 
2021  20 personer 5 personer 16 % 
2022  19 personer 2 personer 15 % 

Kontinuitet och relationsskapande utgör kvalitetsaspekter för elevers lärande och därför är vår gemensamma strävan en låg personalomsättning. I Höörs kommun arbetar vi tillsammans med fackliga parter, som en del av avtalet HÖK21, och har tagit fram en plan för kompetensförsörjning.

Personalomsättning

I Sverige har det en längre tid varit brist på lärare med rätt kompetens och erfarenhet. Liten tillgång på lärare samtidigt som det finns en hög efterfrågan på vissa lärarkategorier, har ökat personalomsättningen i alla kommuner över tid.

En bild av lärarbristens konsekvenser i landet speglas av SVT Nyheters granskning publicerad 30 maj i år.

Man kan konstatera att i snitt en av fyra behöriga lärare byter arbete varje läsår sett till hela riket. Det är naturligtvis inte önskvärt.

Personalomsättning är ofrånkomligt inom en kommun. Den kan vara positiv i viss mån men den är extra känslig inom barn- och utbildningssektorn, då konsekvenserna av personalomsättningen kan påverka skolresultaten för eleverna. Därför behöver vi alltid eftersträva att personalomsättningen ska hållas låg. Höörs kommun har under 2021 och 2022 startat flera projekt för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare, exempelvis i form av kompetensutvecklingsinsatser och ökad möjlighet till heltidsanställningar. Vi vill fortsätta utveckla arbetsmiljön, erbjuda konkurrenskraftiga löner och skapa arbetsglädje för alla medarbetare vilket gör det enkelt att stanna kvar på arbetsplatsen i många år.

Arbetsmiljö

Kommunen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som prioriteras högt. När medarbetare upplever brister i arbetsmiljön så finns det tydliga rutiner kring hur detta ska rapporteras, hanteras och följas upp. Trots detta kan det förekomma brister i arbetsmiljön. Det är arbetsgivarens ansvar att ständigt prioritera dessa frågor samtidigt som medarbetare måste rapportera upplevda brister och själva vara en del av de aktiva åtgärderna, för en bättre arbetsmiljö.

Höörs kommun har generellt en mycket bra arbetsmiljö och nöjda medarbetare. Vid senaste medarbetarundersökningen, som genomfördes 2022, kan vi bland annat konstatera att:
79 % av alla medarbetare är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetssituation i Höörs kommun. Rikssnittet för andra kommuner och privata företag är 72 %.

  • 77 % ser fram emot att gå till sitt arbete.
  • 92 % ser sitt arbete som meningsfullt.
  • 91 % anser att alla medarbetares åsikter, synpunkter och värderingar behandlas på lika villkor.
  • 93 % är nöjda eller mycket nöjda med ledarskapet.

Därtill utvärderas årligen Höörs kommuns kvalité på det systematiska arbetsmiljöarbetet av medarbetare, chefer och fackliga företrädare. Resultatet för verksamhetsåret 2021 blev 4,5 av 5 för kommunen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Höörs kommun ständigt arbetar med att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med en mycket god arbetsmiljö. Det pågår projekt för att minska personalomsättningen, som inte är högre än i andra kommuner – men som gärna får minska. Vi kan inte luta oss tillbaka utan måste fortsätta utveckla och stärka våra verksamheter, arbetsmiljön och arbetsgivarvarumärket. För att klara detta behöver vi medarbetares fortsatta engagemang och goda idéer. Var och en kan bidra och tillsammans gör vi stor skillnad!

André Åkerström
HR- & Kommunikationschef
Höörs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.