Förstudie av läkemedelsrening på Ormanäs avloppsreningsverk

Mittskåne Vatten har fått bidrag från Naturvårdsverket till en förstudie om läkemedelsrening vid Ormanäs avloppsreningsverk. Arbetet, som pågår under ett år, ska vara underlag för beslut om avancerad avloppsrening.

Förstudien ska utreda om det finns ett behov av läkemedelsrening vid Ormanäs avloppsreningsverk. Ett reningsverk är normalt inte byggt för att rena bort läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Läkemedelsrester i vattendrag försämrar vattenkvaliteten och kan skada växt- och djurlivet. Det kan därför vara nödvändigt med ett reningsverk där de skiljs åt innan man släpper ut vattnet i naturen.

Provtagning och undersökning

Förstudien ska genom provtagning kartlägga förekomsten av läkemedelsrester i avloppsvattnet i Höör och undersöka hur mycket läkemedelsrester som når Ringsjön via reningsverket. Det renade avloppsvattnet leds ut i Västra Ringsjön, som är en grund sjö med riksintresse för yrkesfiske och vattenförsörjning.

Resultaten underlag för avancerad avloppsrening

Projektet kommer att pågå under ett år. Provtagningen, som sker under hela året, kommer att studera säsongvariationer och halter vid olika punkter. Förstudien ska undersöka om det finns behov för investering i utbyggnad med avancerad avloppsrening.

Ormanäs reningsverk.
Ormanäs avloppsreningsverk i Höör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.