Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Höör – en av de tryggaste kommunerna i Skåne 

Polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning visar att Höör upplevs som en av de tryggaste kommunerna i Skåne, och tryggheten hos de boende i Höör har ökat jämfört med förra året. Den konkreta känslan av otrygghet hos medborgarna i kommunen är mycket låg.

Årets trygghetsmätning skickades i år hem till 900 Höörsbor, i åldrarna 16–85 år. Cirka 55 procent svarade på enkäten. Trygghetsmätningen görs årligen i polisregion Syd som består av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

Förbättringar på många punkter

Årets trygghetsundersökning visar ett problemindex på 1,41 vilket är en påtaglig förbättring från 2022 då index visade på 1,95. Minskningen beror på minskade upplevda problem, framför allt i centrum.

Förra årets problemindex i centrum på 2,22 har i år minskat till 1,62. Siffrorna i södra och norra delarna av kommunen har också förbättrats tydligt i år.  

 – Det är mycket glädjande att medborgarna i Höör upplever att tryggheten har ökat. Höörs kommun har satsat stora resurser för att öka tryggheten, genom till exempel kamerabevakning vid stationsområdet. Vi kommer fortsätta detta arbete framåt och hoppas att Höör även fortsättningsvis kommer att vara en av de tryggaste kommunerna i Skåne, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg. 

Om index och hur resultatet beräknas

För att skatta sin upplevda trygghet använder de som svarat på enkäten en skala som löper mellan siffran 0 till 6, där siffran 0 indikerar ett ”närmast obefintligt problem” och siffran 6 ett ”alarmerande påtagligt problem”. När alla svar för en fråga sammanställs får man fram en indexsiffra där ett lågt index är bättre än ett högt.

I polisens rapport det finns även ett index som sammanfattar alla frågorna till en siffra som i rapporten kallas ”problemindex”.

Färre utsatta för brott

84 procent av de svarande Höörsborna i trygghetsmätningen uppger att de inte har blivit utsatta för någon form av brott, en förbättring från förra årets 75 procent.

Boende i Höör har i mindre utsträckning än genomsnittet för polisregion Syd samt genomsnittet för hela landet varit utsatta för brott under året.   

Oron för att utsättas för brott är också låg och har minskat stadigt de senaste åren.  

Trafiksäkerhet och buskörning fortsatta utmaningar

Något som fortfarande skapar otrygghet är buskörning med moped och motorcykel samt att trafikregler inte respekteras. Detta har upplevts som problem i flera år i Höörs centrum.

Index för buskörning har minskat något från föregående år, medan index för trafikregler som inte respekteras har ökat.  

För att öka trafiksäkerheten och minska medelhastigheten har polisen i lokalpolisområde Eslöv under 2023 genomfört en större mängd trafikkontroller i Höörs kommun.

Arbetet inriktas speciellt mot buskörningar, hastigheter och beteendeövervakning. Polisens trafikkontroller kommer att fortsätta.

Arbetet med grannsamverkan fortsätter

Polisens och kommunens gemensamma arbete med grannsamverkanskonceptet kommer att fortsätta under 2023 och 2024. Grannsamverkan är ett viktigt verktyg som hjälper till att förebygga brott.

Anmäl om du blivit utsatt för brott

Anmälningsbenägenheten ligger på 36 procent, vilket är i nivå med förra årets mätning. Nationellt är motsvarande siffra cirka 35 procent sedan många år.  

Polisanmälningar påverkar hur och var polisens arbete bedrivs. Därför är det viktigt att brott anmäls, så att polisens resurser fördelas rätt. 

Mer information om trygghetsmätningen från lokalpolisområde Eslöv

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.