Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Höörs kommun tar avstånd från hela projektet för ny höghastighetsbana

Nu har kommunstyrelsen i Höörs kommun sagt sitt om de föreslagna korridorerna i projektet för en ny höghastighetsjärnväg. I sitt yttrande avslår kommunen samtliga föreslagna korridorer i Höörs kommun för en ny stambana Hässleholm-Lund. I stället föreslås en utbyggnad av kapaciteten längs befintlig stambana. Yttrandet har skickats in till Trafikverket.

Kommunen föreslår att utbyggnaden av kapaciteten mellan Lund och Hässleholm ska ske i anslutning till den befintliga stambanan istället för de föreslagna korridorerna och att hastigheten ska anpassas till de förutsättningar som utbyggnaden medger.

Vi har svårt att se att regeringen skulle vilja gå vidare med detta samhällsekonomiska förlustprojekt utan stöd från berörda kommuner. Höörs kommun kommer därför tillskriva regeringen och uppmana dem att lämna ett förnyat uppdrag till Trafikverket för att undersöka en utbyggnad i enlighet med fyrstegsprincipen längs befintlig stambana och lägga ner projektet med nya höghastighetsbanor, säger Johan Svahnberg kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen vänder sig mot de föreslagna korridorerna av flera skäl.

Korridorerna utgörs av stora opåverkade områden

Järnvägskorridorerna genom Höörs kommun utgörs av stora opåverkade områden, där den samlade upplevelsen av ett tyst och rofyllt område gör området skyddsvärt. Korridorerna innehåller även mycket höga naturvärden och kulturmiljövärden. Den nya järnvägen riskerar att urholka landskapets kvaliteter och tillgänglighet för friluftslivet såväl som pågående jord- och skogsbruk. Höörs kommun fruktar att oersättbara värden kommer att gå förlorade. Kommunen skriver att projektets inverkan på de stora opåverkade områdena ska vara en central fråga för miljöbedömningen av projektet.

Allvarliga barriäreffekter

Kommunen beskriver också hur järnvägskorridoren kommer att påverka hur människor använder landskapet och ändra människors vardagliga resvägar och rörelsemönster.

Höörs kommun befarar även allvarliga barriäreffekter för sociala samband, räddningstjänstens insatstider, brukarperspektivet på mosaiklandskapet, rekreation, friluftsliv och besöksnäring samt naturvärden, skriver kommunen i yttrandet.

Arealen mark som behöver tas i anspråk för nya banor överstiger vida den mängd mark som blir aktuell genom en utbyggnad längs befintliga spår.

Bygg ut den befintliga stambanan

Höörs kommun ser flera positiva effekter med att bygga ut längs befintlig stambana i stället för att bryta jungfrulig mark för en ny sträckning. Kommunen uppmanar Trafikverket att undersöka vilken kapacitet- och restidsvinst en utbyggnad av den befintliga banan skulle leda till.

Höörs kommun vill att Trafikverket även ska utreda möjligheterna att bygga nya spår i tunnel, längs den befintliga stambanan, förbi befintliga samhällen och tätorter i Höörs kommun.

Att bygga nya spår i tunnel skulle upprätthålla funktionen på södra stambanan genom kommunen under byggtiden och skapa maximala samhällsekonomiska vinster för framtiden, skriver kommunen i yttrandet.

Höörs kommuns roll i processen

Det är Trafikverket som utreder och planerar järnvägen. Höörs kommun samverkar med Trafikverket för att de ska känna till så mycket som möjligt om kommunen. Vi delar med oss av planeringsunderlag, till exempel naturvårdsprogram och kulturmiljöprogram. Vi berättar om kommunens utvecklingsstrategier för bebyggelse, natur och friluftsliv från översiktsplanen.

Nästa steg i processen

När Samråd 3 har avslutats är nästa steg för Trafikverket att göra miljökonsekvens- och samhällskonsekvensbeskrivningar. De ska vara färdiga till nästa samråd, samråd 4, som ska ske vintern 2022.

Efter samråden lämnar Trafikverket sitt underlag till regeringen som ett förslag. Det är därefter regeringen som beslutar om höghastighetsjärnvägen ska byggas eller inte.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.