Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Kommunen agerar för en hållbar lösning för de boende i Trygga hem

Idag fattade politikerna i Höörs kommun ett första beslut för att möjliggöra en långsiktig trygghet för de boende i föreningen Trygga hem. Förslaget är att det kommunala bostadsbolaget köper föreningens fastighet. På torsdag fattar de boende själva beslut om hur de vill gå vidare.

– För Höörs kommun handlar detta om att ta ansvar för kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen för föreningen. Samtidigt så tryggar vi förutsättningarna för de boende i huset framåt, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande.

Trygga hems styrelse informerat boende

Trygga hems styrelse, som består av representanter från Höörs kommun, boende i föreningen samt Riksbyggen, höll nyligen ett informationsmöte för de boende på Trygga hem.

Under mötet informerade styrelsen om föreningens ekonomiska nuläge samt föreslog att föreningen beslutar att sälja fastigheten till Höörs kommunala bostadsbolag Höörs Fastighets Bostad AB (HFB AB) och sätta föreningen i likvidation. Föreningen Trygga hem har sin årsstämma på torsdag den 9 november.

Vill undvika fler hyreshöjningar

Anledningen till styrelsens ställningstagande är föreningens växande ekonomiska underskott. För att hantera underskottet skulle nämligen ytterligare en hyresökning på cirka 25 procent behövas – utöver den hyreshöjning på 12 procent som gjordes i oktober i år och den hyreshöjning på 12 procent som är planerad under våren 2024.

Enligt styrelsen är fler hyreshöjningar en orimlig väg att gå, då det skulle leda till att fler flyttar ifrån trygghetsboende. Det skulle i sin tur orsaka fler tomma lägenheter – och på sikt ännu dyrare hyror för de som bor kvar.

Första steget för kommunen taget

För att styrelsens förslag ska bli verklighet, krävs att beslut vid olika tillfällen fattas av Höörs kommun, medlemmarna i föreningen Trygga hem och av Riksbyggen.

För kommunens del behöver kommunfullmäktige besluta i frågan om likvidation av föreningen, försäljning av fastigheten och det kommunala bostadsbolagets eventuella köp av fastigheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag alltså tagit det första steget i den processen.

Det händer om förslaget godkänns

– Att det kommunala bostadsbolaget köper Trygga hems fastighet är det bästa alternativ vi har nu, för de boende i Trygga hem men också för Höörs kommuns ekonomi, säger Linda Andersson, ekonomichef på Höörs kommun.

Om förslaget godkänns och beslutas av alla inblandade aktörer innebär det bland annat att:

  • Lägenheterna övergår till vanliga hyresrätter med inriktning på 65+.
  • Trygghetsvärdinnans insatser fortsätter utan förändring.
  • Alla boende behåller sina hyreskontrakt.
  • Hyrorna kommer vara oförändrade under 2024. Den aviserade hyreshöjningen om 12 procent i mars 2024 uteblir.
  • HFB AB föreslås finansiera köpet av fastigheten till en kostnad av 80 miljoner kronor genom 50 miljoner i lån, 20 miljoner i ägartillskott samt resterande del av egen kassa.
  • Höörs kommun infriar det ingångna borgensåtagandet på 100 miljoner. Årets resultat belastas negativt med cirka 20 miljoner kronor.

”Inga kommunala verksamheter kommer påverkas av köpet”

– Resultatet för Höörs kommun 2023 kommer belastas negativt till följd av att borgensåtagande infrias, säger Johan Svahnberg. Vi räknar dock med att kommunen, och därmed skattebetalarna, får tillbaka hela summan genom höjda utdelningar från HFB AB. De höjda utdelningarna blir möjliga tack vare att kommunen ger ett extra ägartillskott till det kommunala bostadsbolaget.

Han fortsätter:
– Inga kommunala verksamheter kommer påverkas av köpet, men på lång sikt så kommer förvärvet bidra positivt till kommunens ekonomi. Köpet kommer även att stärka HFB AB:s soliditet och bidra positivt till både likviditet och resultat i bolaget.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.