Kommunen granskar järnvägskorridorer

Nyligen presenterade Trafikverket ett förslag med möjliga sträckningar för höghastighetsjärnväg genom Höörs kommun. Nu tittar kommunen på förslaget och skriver våra synpunkter till Trafikverket.

Höghastighetsjärnvägen är än så länge ett förslag, där regeringen vill bygga en järnväg mellan Hässleholm och Lund, och Trafikverket ska föreslå var den skulle kunna dras. Den nya järnvägen är tänkt att vara en etapp av en framtida höghastighetsbana mellan Stockholm och Malmö, men ska också bidra till bättre regionaltåg inom Skåne. Finansieringen av järnvägen är hittills inte löst.

Trafikverket har tagit fram ett förslag på möjliga sträckningar för den föreslagna höghastighetsjärnvägen som innehåller ”korridorer”, möjliga platser där höghastighetsbanan eventuellt kan komma att dras. Korridorerna går genom Höörs kommun och järnvägen kommer att påverka medborgare och verksamheter i kommunen.

Kommunen tittar på korridorerna

– Kommunen skriver just nu ett yttrande till Trafikverket där vi ger vår bild av korridorerna, berättar Karin Kallioniemi, samhällsplanerare och kommunarkitekt i Höörs kommun. Yttrandet ska tas i kommunstyrelsen den 23 mars. Detta är ett så viktigt ärende att vi inte hanterar det enbart på tjänstemannanivå.

Det finns flera parallella förslag på järnvägskorridorer. Korridorerna är omkring 1 000 meter breda i delar av förslagen, men en färdig järnväg kommer antagligen att bli mindre än 100 meter bred.

Trafikverket samlar just nu in åsikter

Trafikverket vill få in åsikter och information från de som vill tycka till om den föreslagna höghastighetsjärnvägen genom ett antal samråd – just nu pågår Samråd 3.

Höörs kommun uppmanar de medborgare som har åsikter att lämna sina synpunkter till Trafikverket, eftersom det är den myndigheten som är projektägare. Hos Trafikverket kan du som vill lämna in dina synpunkter på höghastighetsjärnvägen och korridorerna fram till den 16 mars. 

Trafikverket anordnar också digitala frågestunder med möjlighet att ställa frågor. Frågestunderna hålls onsdagen den 10 februari klockan 12-13 och klockan 18-19 samt tisdagen den 2 mars klockan 12-13 och klockan 18-19.

Tar fram lokala kunskapsunderlag

Höörs kommun är varken beställare, projektledare eller finansiär för höghastighetsjärnvägen. Däremot samarbetar kommunen med Trafikverket för att de ska ha bra kunskapsunderlag.

– Kommunens uppgift är att berätta för Trafikverket vad det finns för värden inom de föreslagna korridorerna. Vi pekar också ut de värden som vi tycker att Trafikverket inte har lyft tillräckligt i sina underlag och förslag, säger Karin Kallioniemi.

Höörs kommun tittar just nu på det senaste förslaget från Trafikverket för att se om myndigheten har missat några värden. Det kan handla om naturvärden, kulturmiljövärden, rekreationsområden och annat som kan påverkas av en höghastighetsjärnväg. Kommunerna sitter nämligen på mycket kunskap om den egna kommunen som Trafikverket inte känner till.

Det händer sedan

När Samråd 3 har avslutats är nästa steg för Trafikverket att göra miljökonsekvens- och samhällskonsekvensbeskrivningar. De ska vara färdiga till nästa samråd, Samråd 4, som ska ske vintern 2022.

– Precis som Samråd 3 kommer även Samråd 4 att bli viktigt, menar Karin Kallioniemi. För då kommer Trafikverket att ha valt bort en del av de korridorer som nu är föreslagna. Vi kommer också att se hur de har tagit hänsyn till de synpunkter som lämnas in nu under Samråd 3.

Efter samråden lämnar Trafikverket sitt underlag till regeringen som ett förslag. Det är därefter regeringen som beslutar om höghastighetsjärnvägen ska byggas eller inte.

Medborgare kontaktar kommunen

Anton Klacka, samhällsplanerare på Höörs kommun, berättar att flera medborgare i Höörs kommun som har sin bostad och mark i de så kallade korridorerna har kontaktat kommunen för hjälp.

– Några av de medborgare som har hört av sig vill ha råd kring hur de ska göra för att lämna sina synpunkter till Trafikverket, säger han. Andra vill få tillgång till dokument, som naturvårdsprogrammet, som de kan använda i synpunkterna som de ska skicka in.

En del av de som hört av sig vill också att kommunen ska ta ställning för eller emot någon av de föreslagna korridorerna. Men det är inte kommunen som bestämmer hur höghastighetsjärnvägen ska dras.

Centrala stationer om kommunen får önska

Höörs kommun anser att om medborgarna i kommunen ska ha någon nytta av höghastighetsstationerna, så behöver stationerna ligga centralt i Lund och Hässleholm. Höörsbor kan då åka Pågatåg en bit och sedan snabbt och enkelt byta tåg. Det ska inte behövas två tågbyten för att ta sig från Höör eller Tjörnarp till höghastighetstågen.

– Som kommun tycker vi också att det är bra om det blir en utökad kapacitet i järnvägsnätet, säger Karin Kallioniemi. Men vi hade hellre sett att den nya höghastighetsjärnvägen byggs intill den järnväg som redan finns.

Så ska järnvägen utformas

En del medborgare funderar över hur höghastighetsjärnvägen ska utformas.

– Om höghastighetsjärnvägen byggs så har Trafikverket lovat att det kommer att finnas övergångar vid alla statliga och kommunala vägar, berättar Anton Klacka. Vad gäller utformningen så har Trafikverket som utgångspunkt att det ska vara en järnväg som går längs marken, inte i luften.

Han fortsätter:

– Vi ser att en sådan utformning är problematisk i Höörs kommun – det är väldigt stora höjdskillnader inom korridorerna. Vi tror därför att det kommer att krävas andra lösningar på många håll i kommunen, så som broar och tunnlar, om järnvägen blir av.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.