Positivt resultat i en osäker tid

Höörs kommun redovisar ett positivt resultat på 40,6 miljoner kronor, vilket är 63,5 miljoner kronor bättre än budgeterat. Dessutom har samtliga fyra övergripande mål för de kommunala verksamheterna uppfyllts.

Höörs kommun redovisar ett positivt resultat trots en osäker tid där många kommuner och regioner kämpar med ett ansträngt ekonomiskt läge. Bland annat på grund av inflationen, pensionskostnader och stigande räntekostnader. Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på högre skatteintäkter än budgeterat.
Kommunens investeringar uppgick till 83,9 miljoner kronor utan att nya lån behövde tas.

För den skattefinansierade verksamheten var den enskilt största investeringen ombyggnaden av Storgatan, mellan Parkgatan och Gamla torg. Storgatan har blivit mer stadsmässig med plattbelagda gångytor, planteringsytor, bättre parkeringsmöjligheter, mer trafiksäkra korsningspunkter och förbättrad belysning.

Positiv befolkningsutveckling

En låg befolkningsutveckling har varit en stor utmaning för stora delar av landet. Trots det ökade Höörs kommun med 79 personer under 2023.
– Det är glädjande att Höör behåller sin attraktionskraft och kan bibehålla en positiv inflyttning. Våra satsningar på ett attraktivt Höör, goda pendlingsmöjligheter och ett levande centrum är alla viktiga beståndsdelar för att fortsätta att hålla i trenden, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg.

Porträttbild Johan Svahnberg med grönskande träd i bakgrunden.

Fyra övergripande mål

Höörs kommun har haft fyra övergripande mål för åren 2020-2023 som omfattade alla kommunala verksamheter. Målen byggde på Höörs kommuns vision 2025 och togs fram ur fyra perspektiv: medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Målen är en del av vår verksamhetsstyrning och ska vara just styrande och vägledande:

  • Medborgarna och företagarna är en resurs i Höörs samhällsutveckling och ska tas tillvara på ett positivt och lösningsfokuserat sätt.
  • God livsmiljö och bra boende för alla.
  • Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö.
  • Långsiktig och hållbar ekonomi och miljö.

Samtliga mål för perioden bedöms vara uppfyllda. Skattningen av måluppfyllelsen sker genom en utvärdering av genomförda insatser och aktiviteter, resultat för antagna indikatorer samt en kontinuerlig omvärldsanalys.

Läs årsredovisningen i sin helhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.