Rekordstor befolkningstillväxt i Höör

Befolkningen i Höörs kommun ökade med ovanligt många invånare under 2022. Anledningen är att det har byggts många nya bostäder och att intresset att bo i Höörs kommun ökat kraftigt de senaste åren. Vid årsskiftet hade kommunen 17 297 invånare, en ökning från föregående år med 343 invånare.

Befolkningen i Höörs kommun växer stadigt – sedan kommunen bildades 1969 har befolkningen ökat alla år utom 1998. I medeltal har tillväxten legat på 164 personer per år de senaste fem åren. Att inflyttningen till kommunen är stor är positivt och helt i linje med kommunens strävansmål att växa med 250 personer årligen.

– Inflyttningen är ett bra kvitto på det arbete som vi har bedrivit i kommunen om att Höör ska vara såväl en attraktiv boendeort som en naturlig besöksdestination, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande.

Det byggs för fullt

Även bostadsbyggandet låg 2022 på en ovanligt hög nivå och hela 198 nya bostäder färdigställdes. De nya bostäderna är uppförda i hela kommunen, men de nya flerbostadshusen vid Västra stationsområdet och Kvarnbäck står för en betydande andel.

– Enligt våra analyser behöver det byggas ungefär 85 bostäder per år för att på ett hållbart sätt möta målet om en befolkningstillväxt på 250 personer per år. Det är ett mål vi har överträffat med råge det senaste året, berättar Karin Kallioniemi, planeringschef på Höörs kommun.

Planering för framtida bostäder

Kommunen fortsätter att planera för ett framtida behov av bostäder i olika former och upplåtelseformer. ”God livsmiljö och bra boende för alla” är ett av kommunfullmäktiges mål för Höörs kommuns utveckling.

För de närmaste åren kommer Maglehill och Fogdaröd att vara viktiga områden för fortsatt bostadsbyggande i olika former. Det pågår även ett planarbete för ytterligare bostäder på Maglehill, Elisefarm, Snogeröd och inne i Höörs tätort.

– Sett till hur vi ligger till i planarbetet för nya områden så finns det goda förutsättningar för fortsatt hög byggtakt de närmaste åren. Sedan kan det osäkra marknadsläget göra att byggprojekt inte sätts igång som förväntat, det är ingenting som vi råder över, säger Karin Kallioniemi.

Utbyggnaden av Maglehill pågår

På Maglehill pågår utbyggnaden av den första etappen som innefattar ett särskilt boende med 56 lägenheter, förskola, skola F-6, idrottshall, tillagningskök och skolrestaurang. Verksamheterna är placerade så att det är lätt att ta sig dit och så att de bidrar till en god närmiljö.

– Det är fantastiskt roligt att få följa utvecklingen på Maglehill där en helt ny stadsdel växer fram. Det vi ser nu är resultatet av många års planeringsarbete, säger Julia Göransson, samhällsplanerare på kommunen.

Ett nytt område i Fogdaröd växer fram

Det nya utbyggnadsområdet i Fogdaröd ligger strax intill befintlig bebyggelse cirka två kilometer från stationen i Höör. Utbudet i centrum kan enkelt nås via skyltade cykelstråk. Området planeras innehålla en variation av bebyggelsetyper från mindre radhus till parhus, flerbostadshus och friliggande villor. Försäljning av tomter pågår.

Därför söker sig människor hit

Befolkningstillväxten i Höör är integrerad med utvecklingen kring Malmö, Lund och Köpenhamn. Även byar och landsbygd växer som del av storstadsregionen. När priserna stiger och trängseln ökar i storstäderna är det fler som söker en bostad i Höörs kommun.

Pandemin och de nya möjligheterna att distansarbeta gör att Höörs kommun blir än mer attraktiv för tjänstepersoner, som är beroende av storstadens arbetsmarknad men inte behöver vara på kontoret varje dag.

För två år sedan gjordes en grundlig analys av bostadsmarknaden. I analysen konstateras att det framförallt är personer i åldrarna 25–34 år som flyttar till Höörs kommun och personer i åldrarna 15–24 år som flyttar ut. Detta följer ett väletablerat mönster där unga vuxna lämnar föräldrahemmet och söker sig mot de större städer och där något äldre personer söker sig till Höör i samband med familjebildande.

– Att så många flyttar till Höör är ett tydligt bevis på att kommunen är attraktiv att bo och leva i. Det är också mycket positivt för inte minst för våra handels- och tjänsteföretag som får ett större kundunderlag, säger destinations- och näringslivschef Peter Wollin.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.