Svar på skrivelse från Höörs IS

Höörs kommun har tagit emot en skrivelse från föreningen Höörs IS den 22 mars 2023. Eftersom det cirkulerar missförstånd om avtalet mellan kommunen och Höörs IS så väljer vi att öppet publicera förvaltningens redogörelse för sakfrågan.

År 2017 tecknade Höörs kommun driftavtal med alla fotbollsföreningar i kommunen.

Driftsavtalen innehåller information om vad kommunen och vad föreningen i fråga behöver utföra för driften av anläggningarna. Avtalen innehåller också information om storleken på det driftsbidrag som kommunen betalar ut till föreningarna varje år för att de ska kunna utföra sina åtaganden.  Avtalen ser likadana ut för alla föreningar som bedriver sin verksamhet på idrottsplaner som tillhör kommunen.

Enligt driftsavtalen ansvarar föreningarna för lokalvård, inköp av förbrukningsmaterial som toalettpapper och städmaterial, gräsklippning, linjering, bevattning av A- och B-ytor, pappersplockning, lövräfsning, tillsyn av anläggningen, mindre renoveringsarbeten och belysningens normala användning.

Föreningarna i Snogeröd, Tjörnarp och Norra Rörum har valt att utföra sina åtaganden själva, med hjälp av medlemmar och andra intressenter.

Höörs IS valde i stället att överlåta sina driftsåtaganden till dåvarande Föreningsalliansen som därmed skötte hela Jeppavallens drift. Detta eftersom det sedan tidigare fanns ett skötselavtal mellan kommunen och Föreningsalliansen för ytor som inte omfattades av något driftavtal med någon fotbollsförening.

När Föreningsalliansen 2020 upplöste sin verksamhet övertog kommunen sin del av driften av Jeppavallen. Kommunen frågade då Höörs IS om de, precis som de övriga fotbollsföreningarna i Höör, ville utföra sina driftsåtaganden själva.

Men Höörs IS valde i stället att köpa driften av kommunen.

Kommunens företrädare var tydlig med att kostnaden för att låta kommunal arbetskraft sköta föreningens driftåtaganden, skulle bli mycket högre än det driftbidrag på 50 000 kr per år som föreningen får i bidrag av kommunen.

Det gjordes då en överenskommelse om att räkna första året med kommunalt arbete som ett ”prövoår”, där den faktiska driftskostnaden skulle framkomma genom noggrann journalföring av arbetstiden. Avtalskostnaden under detta år sattes till 150 000 kr och skulle omprövas när den faktiska kostnaden för driften blev känd.

Driften av enbart A- och B-planerna uppgick till en bit över en halv miljon kronor 2022.

Det lades cirka 200 timmar på städning av omklädningsrummen som Höörs IS enligt avtal ansvarar för. Kostnaden för förbrukningsmaterial som enligt avtal ska bekostas av Höörs IS betalades av Höörs kommun. Kommunens sammanlagda arbetstid för de delar som Höörs IS ansvarar för, uppgick till 2 215 timmar under år 2022. Det motsvarar cirka 1 miljon kronor.

Höörs idrottsplats har många användare som inte tillhör Höörs IS, vilket är en skillnad mot övriga idrottsplatser. Detta speglas av de timmar som kommunens personal på Höörs idrottsplats lägger på olika arbetsmoment.

Utöver de 2 215 arbetstimmar som kommunen under förra året lade på punkter som är Höörs IS ansvar enligt driftavtalet, har det lagts 2 349 timmar på drift och underhåll av Höörs Idrottsplats övriga delar, som inte omfattas av driftsavtalet mellan kommunen och HIS.

Efter två år med kraftig rabatt för de delar av driften på Höörs idrottsplats som Höörs IS ansvarar för och ska bekosta, är det nu kommunens avsikt att påbörja en treårig upptrappning av avtalssumman. Detta ska landa i ett avtal med en summa som motsvarar de faktiska kostnaderna. Tillvägagångssättet har diskuterats tidigare och innebär en tidsrymd som ger föreningen möjlighet att anpassa sig till kostnaden – eller hitta andra lösningar för driften.

Höörs kommun har föreslagit följande kostnader från 2023 och framåt:

År 2023 – 350 000 kr exkl. moms

År 2024 – 550 000 kr exkl. moms

År 2025 – faktisk kostnad

I sin skrivelse ber Höörs IS styrelse om att få svar av kommunen på följande frågor:

Hur motiverar Höörs kommun den särbehandling av Höörs IS i avtalsförslaget gentemot andra föreningar i kommunen, i förhållande till likställighetsprincipen, Kommunallag (2017:725) 2 kap. 3 paragrafen?

Svar: Höörs kommun har inte särbehandlat Höörs IS negativt. Tvärtom har kommunen under prövoåren (sen kommunen övertog driften) utfört arbetsinsatser på Jeppavallen, som enligt driftavtalet åligger Höörs IS. Detta till en kostnad som mångdubbelt överstiger summan de andra fotbollsföreningarna i kommunen får.

Fråga: Hur anser Höörs kommun att Höörs IS ska kunna fortsätta bedriva sin stora barn- och ungdomsverksamhet som en ideell förening i förhållande till avtalsförslaget?

Svar: Frågan är naturligtvis inte okomplicerad. Ett alternativ kan vara att Höörs IS väljer att, precis som de andra fotbollsföreningarna, sköta sitt driftåtagande enligt avtal i egen regi. Det skulle få ner föreningens utgifter betydligt.

Fråga: Hur tänker sig Höörs kommun att Höörs IS ska ges möjlighet att boka planer nu fram tills att en överenskommelse har nåtts? Har Höörs kommun för avsikt att gå vidare med avtalsförslaget enligt ovan?

Svar: Höörs IS behöver inte boka planer (annat än nyttjande av konstgräset precis som de andra föreningarna) eftersom föreningen har fri nyttjanderätt till A- och B-planerna på Jeppavallen mellan cirka 15 april och 15 oktober.

Noteras bör att det som Höörs IS refererar till som en hyra är en missuppfattning. Avtalet mellan Höörs IS och Höörs kommun är ett driftsavtal.

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef, Höörs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.