Utkast av kommunens synpunkter om järnvägskorridorer

Nyligen presenterade Trafikverket ett förslag med möjliga sträckningar för en höghastighetsjärnväg genom Höörs kommun. Nu har Höörs kommun skrivit ett förslag på yttrande till Trafikverket. Politikerna i kommunstyrelsen kommer ta ställning till förslaget den 23 mars.

Texten har uppdaterats den 17 mars.

Höörs kommun avstyrker samtliga föreslagna korridorer för ny stambana Hässleholm-Lund. Höörs kommun menar att en utbyggnad av kapaciteten mellan Lund och Hässleholm ska ske i anslutning till befintlig stambana genom kommunen och att hastigheten ska anpassas till de förutsättningar en sådan sträckning medger.

Höörs kommun vänder sig mot de föreslagna korridorerna av flera skäl.

Höga natur- och kulturmiljövärden

Järnvägskorridorerna genom Höörs kommun utgörs av stora opåverkade områden, där den samlade upplevelsen av ett tyst och rofyllt område gör området skyddsvärt. Korridorerna innehåller vidare mycket höga naturvärden och kulturmiljövärden. Den nya järnvägen riskerar att urholka landskapets kvaliteter och tillgänglighet för friluftslivet såväl som pågående jord- och skogsbruk. Höörs kommun befarar att omistliga värden går förlorade och ser konflikterna med det stora opåverkade området som en helt central fråga för miljöbedömningen av projektet.

Höörs kommun befarar allvarliga barriäreffekter för sociala samband, räddningstjänstens insatstider, brukarperspektivet på mosaiklandskapet, rekreation, friluftsliv och besöksnäring samt naturvärden.

Arealen mark som behöver ianspråktas för nya banor överstiger vida den mängd mark som blir aktuell genom en utbyggnad längs befintliga spår.

Bygg ut befintlig stambana istället

Höörs kommun ser flera positiva effekter med att bygga ut den befintliga stambana i stället för att bryta jungfrulig mark för en ny sträckning. Vi vänder oss därför mot att en samförläggning har valts bort i urvalsprocessen. Höörs kommun uppmanar Trafikverket att analysera om vilken kapacitetsförstärkning och restidsvinst som går att uppnå genom att uppgradering och utbyggnad av den befintliga stambanan. Vidare anser Höörs kommun att Trafikverket bör utreda möjligheterna att bygga nya spår i tunnel förbi befintliga samhällen och tätorter i Höörs kommun för att upprätthålla funktionen på södra stambanan genom kommunen under byggtiden och skapa maximala samhällsekonomiska vinster för framtiden. Anser inte Trafikverket att en samförläggning med befintlig stambana ryms inom det uppdrag som Trafikverket har fått från regeringen så bör Trafikverket efterfråga ett reviderat uppdrag från regeringen för att tillmötesgå Höörs kommuns synpunkter.

Vidare anser Höörs kommun att Trafikverket bör göra förnyade analyser om de samhällsekonomiska vinsterna i ett post-Covid-19 samhälle och dess effekter på resandet mellan Malmö – Stockholm. Redan idag ser Trafikverket betydande samhällsekonomiska förluster för nya stambanor för höghastighetståg. Höörs kommun menar att dessa förluster troligtvis kommer bli större än vad Trafikverket tidigare har räknat med på grund av nya resvanor. Genom att satsa på befintliga stambanor och infrastruktur anser Höörs kommun att de samhällsekonomiska vinsterna kan bli positiva istället för negativa.

Människor som bor i området påverkas

Trafikverkets förslag på järnvägskorridorer genom Höörs kommun påverkar ett stort antal bostäder och livsmiljöer.

En järnväg genom området kommer att påverka bostäder och livsmiljö både för människor som bor där, men även för Höörs kommun som förlorar unika livsmiljöer som har bidragit till kommunens utveckling, skriver kommunen i yttrandet.

Höörs kommun beskriver den oro som har väckts hos människor som bor och brukar marken i området och uppmanar Trafikverket att så snart som möjligt kommunicera vilka korridorer som väljs bort i det fortsatta arbetet.

Kommunen beskriver också hur järnvägskorridoren kommer att påverka hur människor använder landskapet och ändra människors vardagliga resvägar och rörelsemönster.

Avskurna vägar, stigar och strövområden innebär förändrade sociala strukturer där tidigare grannar plötsligt kan få sina fysiska kontaktytor eliminerade genom omdragning av vägar, skriver kommunen i yttrandet.

En stor del av området består av ålderdomligt mosaiklandskap där steniga betesmarker blandas med äldre lövträd. Att bygga järnvägskorridor i dessa marker påverkar de lantbrukare som bedriver småskaligt, ekonomiskt lantbruk i dessa trakter och bidrar till landskapets utformning. Banan som skär av enskilda vägar, och klyver marker gör att lantbrukare inte kommer att kunna bedriva ett lönsamt företag.

Förlust av livsmiljö för skyddade arter

Den nya järnvägen kommer även att leda till förlust av livsmiljö för skyddade arter. Förekomsten av flera skyddsvärda fladdermöss har väckt uppmärksamhet sedan Trafikverket påbörjade utredningsarbetet om höghastighetsjärnvägen. Frågan har belysts av såväl lokalbefolkning med hög kunskap i frågan som av Trafikverket under de tidiga utredningarna. Nu när korridorsförslagen har presenterats kan Höörs kommun konstatera att frågan ställs på sin spets genom att järnvägskorridorerna som helhet berör några av Skånes och Sveriges viktigaste fladdermuslokaler.

Politikerna kommer att ta ställning den 23 mars

Nu finns det ett förslag på yttrande som politiker i kommunstyrelsen kommer att ta ställning till den 23 mars. Kommunstyrelsen kommer då att fatta beslut om att godkänna innehållet i yttrandet innan det skickas till Trafikverket.

I förslaget yttrar sig Höörs kommun emot de föreslagna korridorerna av flera skäl.

På Sammanträdesportalen kan du ladda ner Yttrande samråd 3 lokaliseringsutredning ny stambana.
På Sammanträdesportalen kan du även ladda ner Bilaga till yttrande –  Inventering av landskapet i järnvägskorridorer genom Höörs kommun.

Höörs kommuns roll i processen

Det är Trafikverket som utreder och planerar järnvägen. Höörs kommun samverkar med Trafikverket för att de ska känna till så mycket som möjligt om kommunen. Vi delar med oss av planeringsunderlag, till exempel naturvårdsprogram och kulturmiljöprogram. Vi berättar om kommunens utvecklingsstrategier för bebyggelse, natur och friluftsliv från översiktsplanen.

Höörs kommun kommer att skicka in yttrandet till Trafikverket efter att kommunstyrelsen fattat beslut om att godkänna innehållet på sammanträdet den 23 mars.

Nästa steg i processen

När Samråd 3 har avslutats är nästa steg för Trafikverket att göra miljökonsekvens- och samhällskonsekvensbeskrivningar. De ska vara färdiga till nästa samråd, Samråd 4, som ska ske vintern 2022.

Efter samråden lämnar Trafikverket sitt underlag till regeringen som ett förslag. Det är därefter regeringen som beslutar om höghastighetsjärnvägen ska byggas eller inte.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.