Årsredovisningen 2022 visar ett positivt resultat

Årsredovisningen visar ett positivt resultat som är bättre än budgeterat. Under året gjorde kommunen stora investeringar, bland annat i exploateringsområden. Tre av fyra övergripande mål för de kommunala verksamheterna uppfylldes.

Höörs kommun redovisar ett positivt resultat på 74,9 miljoner kronor i Årsredovisningen 2022. Resultatet är 53,9 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Det beror till största delen på att kommunen fick in mer skatteintäkter än beräknat, något som gällde i hela landet.

Stora investeringar med egna medel

Kommunens investeringar under 2022 var stora. Kommunen finansierade alla investeringarna själv, utan att låna pengar. Investeringarna uppgick till 113,7 miljoner kronor.

Kommunen investerade bland annat i :

 • Åtgärder inom exploateringsområde Sätofta.
 • Kommunens gator i exploateringsområde Maglehill, samt beläggningsarbete på gator och gång- och cykelvägar. Vi investerade också i andra exploateringsområden.
 • Skolområden som rustats upp, exempelvis Gudmundtorpsskolan och Boken.
 • Naturslingan vid Villa Backa.

Fyra övergripande mål

Höörs kommun har fyra övergripande mål för år 2020-2023 som omfattar alla kommunala verksamheter. Målen är en del av vår verksamhetsstyrning och ska vara just styrande och vägledande.

 • Medborgarna och företagarna är en resurs i Höörs samhällsutveckling och ska tas tillvara på ett positivt och lösningsfokuserat sätt.
 • God livsmiljö och bra boende för alla.
 • Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö.
 • Långsiktig och hållbar ekonomi och miljö.

Tre av fyra övergripande mål uppfyllda

Måluppfyllelsen för de övergripande målen mäts varje år med hjälp av indikatorer. Tre av fyra mål anses uppfyllda under år 2022. I Årsredovisning 2022 kan du läsa mer om hur målen mäts och följs upp.

Mål 1: Medborgarna och företagarna är en resurs i Höörs samhällsutveckling och ska tas tillvara på ett positivt och lösningsfokuserat sätt.

Målet anses uppfyllt, bland annat eftersom:

 • Kommunen under året arbetat med att bygga upp ett samarbete med Höörs företagare för att på sikt stödja och förse dessa med arbetskraft. Samarbetet har mynnat ut i insatsen ”sommarlovsentreprenörerna” som är en åtgärd för att främja entreprenörskap bland ungdomar.
 • Under sommarlovet har 200 ungdomar erbjudits och genomfört feriejobb främst inom kommunens olika verksamheter.
 • Höörs kommun utsågs till ”årets klättrare” i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet.

Mål 2: God livsmiljö och bra boende för alla

Målet anses uppfyllt, bland annat eftersom:

 • Nybyggnationen av Sätofta förskola har utökat antalet förskoleplatser i kommunen.
 • Kommunen har lagt stort fokus på att ordna mottagandet för de medborgare från Ukraina som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.
 • Arbetet med föräldrastöd har utvecklats. Familjebehandlarna har haft föräldrautbildningar för föräldrar till barn i alla åldrar upp till tonåringar.

Mål 3: Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö

Målet anses inte uppfyllt, då andelen behöriga i kommunala skolor till gymnasieskolans yrkesprogram inte ökat enligt målsättning (men de har heller inte minskat).

De utvecklingsinsatser som har påbörjats behöver därför fortsätta och intensifieras:

 • Matematik har tidigare haft låg måluppfyllelse och insatser för att utveckla undervisningen i ämnet har gett resultat.
 • Samverkan för bästa skola med Skolverket har under föregående läsår lyft särskilt Tjörnarps skola, där undervisningen och elevers delaktighet utvecklats avsevärt.
 • Elever i årskurserna 4-9 ges möjlighet till 2 timmars extra studietid per vecka utifrån schemalagd skoltid från höstterminen 2022.
 • Bokbussen har utökat sin verksamhet och besökt kommunens skolor och förskolor, där man har stimulerat läslust genom exempelvis bokprat och bokpaket.

Mål 4: Långsiktig och hållbar ekonomi och miljö

Målet anses uppfyllt, bland annat eftersom:

 • Årets ekonomiska resultat är 74,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 6,7 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag.
 • Investeringsvolymen har inte överstigit nivån på avskrivningar, exploateringsintäkter och resultat. Kommunen har kunnat finansiera investeringar med eget kapital utan att låna.
 • De politiska kostnaderna har minskat jämfört med 2018 års kostnader.

Ett svårt ekonomiskt läge väntar

Framöver har Höörs kommun i likhet med övriga kommuner och regioner i Sverige ett svårt ekonomiskt läge:

 • Inflationen gör att alla våra kostnader ökar, till exempel hyror och investeringar.
 • Inflationen påverkar kommunens pensionskostnader, från 40 miljoner kronor för år 2022, till 90 miljoner kronor år 2023.
 • Även befolkningens sammansättning påverkar det ekonomiska läget negativt. Antalet äldre medborgare ökar, medan de yngre – som står för försörjningen – inte gör det i samma takt.

Kommunen kommer därför att behöva vara restriktiv i genomförandet av nya investeringar och satsningar framöver.

Det är också troligt att vissa kommunala verksamheter kommer att behöva skäras ner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.