En tjuvtitt på Maglehills nya förskola, skola och idrottshall

Just nu pågår bygget av Maglehill förskola och Maglehillsskolan i full fart. Redan till hösten kommer förskolan och skolan att slå upp dörrarna för att välkomna de första barnen och eleverna.

En ritad bild av en stor byggnad i rött tegel, omgiven av en skolgård med lekande barn.
Illustration av Maglehills skola och förskola. Foto: Fojab

Den nya byggnaden av rött tegel är i två våningar och byggd för barn och elever från 1 till 12 år. Här samlas förskola, skola, fritidshem och – i en byggnad intill – en ny idrottshall. Skolan har plats för 630 elever och förskolan 180 barn.

Elever från Enebackeskolan flyttas

Till hösten kommer några klasser från Enebackeskolan att flytta till Maglehillsskolan. Du som är vårdnadshavare för en elev på Enebackeskolan kommer inom kort att få hem ett brev från kommunen med mer information.

Förskola med ateljéer

På Maglehills förskola finns ateljéer för skapande, både inomhus och utomhus, och gemensamma torg för måltider och annan gemenskap.

Förskolebarnens utemiljö gränsar till kommunens särskilda boende, så att barnen och de äldre kan ha glädje av varandra.

Kommunens omsorg på obekväm arbetstid, Holken, kommer att flytta från Holma förskola till Maglehillsskolans byggnad.

Eget tillagningskök

Maglehillsskolans tillagningskök kan göra upp till 800 portioner, som mer än väl räcker för hungriga barn på både förskola och skola.

Skoleleverna kommer att äta i matsalen medan förskolans barn äter på torg inne på förskolan.

Skolgård och säker trafikmiljö

Skolgården som vetter mot sydväst är terrasserad och rymmer både bollplaner och gungor, liksom andra lekredskap och växtlighet.

För att få en så säker trafikmiljö som möjligt kommer skolskjutsar och annan trafik att särskiljas från varandra.

Skolan kommer att ha en så kallad kiss´n drive och cykelparkeringar för förskolan och skolan.

Från skolgården leder en gångbro till den nya idrottshallen.

Idrottshall i två delar

Maglehills idrottshall byggs dels för skolidrott, dels för friidrottsträning. Hallen, som kan delas i två, kommer att ha en mindre läktare. Byggnaden ska ha fyra rymliga ombytesrum för klasser och lag men också rum för enskilt ombyte.

Utemiljön kommer bland annat bestå av en konstgräsplan och ett utegym.

Grönblå stråk i Maglehill

Kommunen utvecklar sedan en tid tillbaka grönblå stråk i området Maglehill. Grönblå stråk är sammanhängande system av gröna områden som parker, naturmark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer.

Stråken ska skapa upplevelser för besökaren och ökad biologisk mångfald. Målet med utformningen är en miljö med hög andel träd och buskar med mer synligt vatten och ätliga och blommande växter i brynzonerna.

Under senhösten 2022 planterade kommunen över 5 000 växter längs våtmarkens sluttningar.

Miljön ska bjuda in till lek

Stenar, vegetation, vatten, kullar och slänter utgör perfekta lekmiljöer. Vattenområden är utformade med väldigt flacka slänter och ligger öppet och överblickbart för att vara säkra ur ett barnperspektiv. Delen direkt sydväst om skolan och förskolan ska bjuda in till lek. Längre bort från skolan finns den öppna vattenspegeln, ett funktionellt och estetiskt inspel.

I slänten ner mot det öppna vattnet planteras öar med buskar och mindre träd tillsammans med stenar från platsen. Slänten vid idrottsplatsen utgörs av något större träd och buskar.

I områdets södra del breder sig två kullar ut som fylls av växter med blommande och strukturella värden under hela växtsäsongen.

Läs mer om utvecklingen av de grönblå stråken i Maglehill

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.