Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

Hållbar blåstruktur i Maglehill

Alsumpsdelen

Grönblå stråk genom ny stadsdel

I västra Höör byggs en ny stadsdel, Maglehill. Här kommer finnas cirka 500 nya bostäder, särskilt boende för äldre, förskola, skola och idrottshall. Just nu pågår ett arbete med att utveckla grönblå stråk i stadsdelen. Grönblå stråk är sammanhängande system av gröna områden som parker, naturmark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer.

De grönblå stråken ska locka till rekreation, nyfikenhet kring djur och natur och en hållbar struktur där djur, växter och människor rör sig inom och längs med stråken. Stråken ska samtidigt skapa upplevelser för besökaren och ökad biologisk mångfald. Ett annat syfte med att skapa våtmarker är att minska transporten av näringsämnen till Höörsån, Ringsjön och havet samt att reglera höga flöden i samband med översvämningar. Utformningen av stråken kommer utvecklas ytterligare med att den nya stadsdelen växer fram.

LOVA-projekt

Arbetet drivs som ett lokalt vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt) och är finansierat av främst Länsstyrelserna och Havs- och Vattenmyndigheten. Det främsta målet med LOVA-projektet är att minska på utsläpp av kväve och fosfor.

Projektbeskrivning Hållbar blåstruktur i Västra Höör (pdf)

Länsstyrelsens beslut om bidrag (pdf)

Plantering av växter vid våtmarken

Under senhösten 2022 planterade vi över 5000 växter längs våtmarkens sluttningar. Växterna tar upp mycket av näringsämnena, som annars kan komma ut i vattnet, och binder samtidigt jorden och minskar erosionen.

Ekosystemtjänster som främjas av planteringen

Genom att plantera tätt med vedartade växter är tanken att vegetationen ska bli täckande för att minska förekomsten av ogräs och för att skapa en lummig attraktiv miljö som bidrar med många ekosystemtjänster (EST). Ekosystemtjänster är den samlade benämningen på de tjänster som naturen kan ge oss människor. Ytterligare EST som planteringen bidrar till:

  • Minskat buller
  • Ökad pollinering
  • Luftrening
  • Biologisk mångfald
  • Ökat antal livsmiljöer
  • Ökat ekologiskt samspel och naturligt kretslopp

Konsultuppdrag för utformning av våtmarker

Kommunen har anlitat en konsult som är expert på utformning av våtmarker. Konsulten har i samarbete med kommunens ramavtalpartners återskapat historiska strukturer i landskapet och restaurerat tidigare våtmarker genom utgrävning av dikesfåror till meandrande vattendrag och permanenta dammar.

Ta del av konsultens rapport som beskriver de olika delarna (pdf)

Slåtter och sådd av ängsfröer

Efter grävandet av våtmarkerna har stora mängder kvävegynnad högörtsvegetation tagit sig upp i området. Kommunen har därför tagit hjälp med slåtter för att hålla markerna öppna. I samband med slåtter har de nedtagna växtdelarna även förts bort från platsen för att inte bidra till anrikande av kväve i våtmarkerna. Vid slåttern hade kommunen hjälp av ett företag som är specialiserade på slåtter av känsliga marker. Slåttern utfördes med en slåtterbalk som är särskilt väl anpassad för känsliga marker. Längs med vattendragen kompletterades med manuell slåtter med lie för att inte skada våtmarkens känsliga strukturer. Se en film från slåttern här nedan.

Kommunen har inom projektet arbetat med sådd av ängsfröer kring de grävda våtmarkerna. Till sin hjälp har kommunen haft en skolklass från Enebackeskolan som fick hjälpa till med sådden en blåsig majdag. Se filmen från sådden här nedan.

 Så informerar vi i kommunen

En viktig del av projektet är att informera medborgarna vad som händer i området. Kommunen har bland annat arbetat med att tillgängliggöra information via hemsidan samt med informationsskyltar på plats i området. Till sin hjälp har kommunen använt en illustratör som har hjälpt till att ta fram visionsbilder för området.

Visionsbild på Maglehill, norra delen

Visionsbild på Maglehill, norra delen. Illustration: Kleo Bartilsson

Visionsbild på Maglehill, sydvästra delen. Illustration: Kleo Bartilsson

Visionsbild på Maglehill, sydvästra delen. Illustration: Kleo Bartilsson

Visionsbild på Maglehill, sydöstra delen. Illustration: Kleo Bartilsson

Visionsbild på Maglehill, sydöstra delen. Illustration: Kleo Bartilsson

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.