Kommunens nya renhållningsordning på gång

Nu finns ett förslag till ny renhållningsordning framtaget. Renhållningsordningen styr kommunens arbete med avfall. Här kan du läsa om vad den innehåller och hur den kan komma att påverka dig.

Har du frågor eller om du vill lämna synpunkter på förslaget till renhållningsordning är du välkommen att kontakta kommunen under perioden 7 november – 4 december. Kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vad är en renhållningsordning?

Varje kommun måste ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har tillsammans med Merab (Mellanskånes avfallsaktiebolag AB) tagit fram ett förslag på renhållningsordning som nu är ute på samråd.

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för arbetet mot nedskräpning, för att minska uppkomsten av avfall och för en mer hållbar avfallshantering.

I avfallsföreskrifterna finns regler för hur avfall under kommunalt ansvar ska sorteras, samlas in och tas om hand.

Hur påverkar renhållningsordningen mig som enskild fastighetsägare?

Från och med 1 januari 2027 blir det lag på fastighetsnära insamling av förpackningar. Till skillnad mot tidigare blir det alltså krav på att sortera ut sitt förpackningsavfall vid den fastighet man bor på. Redan från 1 januari 2025 blir de så kallade 4-fackskärlen standard för den som äger ett en- eller tvåbostadshus i Eslövs, Höörs och Hörby kommuner.

På sikt kommer återvinningsstationerna att minska i antal eftersom alla fastigheter kommer att ha fastighetsnära insamling.

Hur påverkar renhållningsordningen mig som företagare?

En annan förändring gäller dig som har en så kallad samlokaliserad verksamhet, till exempel en mindre verksamhet inrymd i ett flerbostadshus. Om du sorterar ditt avfall från verksamheten i det system som finns för avfallsinsamling från bostadshuset, så ska du anmäla det till kommunen.
Ett annat exempel är att du som är hyresvärd ska ha abonnemang för separat hämtning av förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas samt för matavfall, restavfall och returpapper i eller vid alla fastigheter där det finns bostäder.

Inte längre tillåtet att kompostera matavfall på gödselplatta

För att minska risk för spridningen av afrikansk svinpest kommer det inte längre att vara tillåtet att kompostera matavfall på gödselplatta.

Frågor och synpunkter

Under samrådstiden 7 november-4 december 2023 är du välkommen att diskutera förslaget och ställa frågor. Det gör du genom att:

  • besöka oss på Höörs bibliotek, Friluftsvägen 13, den 20 november kl. 17-19 (ingen föranmälan)
  • närvara på vårt digitala informationsmöte, den 13 november kl 16.30-18. Mötet sker via Teams och kommer att spelas in för att dokumentera synpunkter. Länk till digitalt möte.
  • kontakta kommunekolog/miljö- och hållbarhetssamordnare Åsa Abrahamsson asa.abrahamsson@hoor.se.

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 4 december till kommun@hoor.se eller Höörs kommun, Box 53, 243 21 Höör. Skriv gärna i ditt svar att det gäller ” Renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby”.

Landningssida om renhållningsordningen

Kontaktuppgifter

Kommunekolog/miljö- och hållbarhetssamordnare Åsa Abrahamsson e-post asa.abrahamsson@hoor.se, telefon 0413-280 00 (växel).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.