Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har tillsammans med Merab tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning. Renhållningsordningen beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshantering och hur avfall ska hanteras i kommunen, vilket ansvar och vilka skyldigheter som finns.

Varje kommun måste enligt lag (miljöbalken kap. 15 § 41) ha en renhållningsordning. En renhållningsordning består av två delar, en avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.

Under våren 2023 sändes förslag till ny renhållningsordning ut på remiss. Sedan dess har lagstiftningen förändrats vilket gör att kommunerna har behövt göra uppdateringar i föreskrifterna. Med anledningen av detta hålls ett nytt samråd.

Avfallsplan

Avfallsplanen består av mål och åtgärder som beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshantering. Avfallsplaneringen i Eslöv, Höör och Hörby syftar till att tydliggöra kommunernas gemensamma utveckling mot hållbar avfallshantering, avfallsminimering och minskad nedskräpning.
Avfallsplanens mål och syfte gäller tillsvidare medan handlingsplanens åtgärder ska genomföras under perioden 2023 – 2026.

En illustrerade trappa som visar hur en hållbar avfallshantering kan se ut och kan bli bättre. Längst ner i trappan står "bortskaffande, till exempel deponering". Högst upp står "förebyggande".

Lokala avfallsföreskrifter

De lokala avfallsföreskrifterna innehåller regler för hur avfall ska hanteras i kommunen, vilket ansvar och vilka skyldigheter som finns. Föreskrifterna gäller för alla som ger upphov till avfall, det vill säga hushåll, fastighetsinnehavare, nyttjanderättsinnehavare och verksamhetsutövare.

Förändringar i föreskrifterna jämfört med vårens förslag

  • Senast den 1 januari 2025 ska alla som bor i Eslöv, Höör och Hörby kommuner ha fastighetsnära insamling av förpackningar vid sin fastighet. De så kallade 4-fackskärlen kommer alltså att bli standard för fastighetsägare.
  • Anmälningsplikt för samlokaliserade verksamheter, exempelvis en mindre verksamhet inrymd i ett bostadshus, gällande avfallsinsamling.
  • För att minska spridningen av afrikansk svinpest kommer det inte längre att vara tillåtet att kompostera matavfall på gödselplatta.

Samråd

Renhållningsordningen är ute på samråd mellan den 7 november och den 4 december 2023. Under denna period kan synpunkter lämnas på avfallsplanen och avfallsföreskrifterna.

Du är välkommen att diskutera förslaget och ställa frågor. Det kan du göra genom att:

  • besöka oss på Höörs bibliotek, Friluftsvägen 13, den 20 november. Mellan klockan 17 och 19 finns personal på plats som kan svara på dina frågor (ingen anmälan krävs).
  • närvara på vårt digitala informationsmöte, den 13 november klockan 16.30-18.00. Mötet sker via Teams och kommer att spelas in för att dokumentera synpunkter. Länk till digitalt möte.
  • kontakta kommunekolog/miljö- och hållbarhetssamordnare Åsa Abrahamsson asa.abrahamsson@hoor.se.

Alla synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 4 december till kommun@hoor.se eller Höörs kommun, Box 53, 243 21 Höör.

Skriv gärna i ämnesraden eller utanpå kuvertet att det gäller ”Synpunkter på renhållningsordning”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.