Årsredovisningen för 2019 visar ett positivt resultat

Kommunen visar ett positivt resultat på 42 miljoner jämfört med budgeterat resultat om 10 miljoner. (Exklusive orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar.) Kommunen behöver ha ett överskott med större intäkter än kostnader för att finansiera sina investeringar utan att låna.

Årets resultat ger kommunen en bättre förutsättning inför de kommande årens utmaningar då kostnaderna förväntas stiga mer än intäkterna. Demografin kommer att förändras så att allt fler behöver ta del av den kommunala servicen. För att klara uppdraget framöver måste effektiviseringar göras genom innovativa lösningar och översyn av samhällskontraktet.

Den sammantagna bedömningen är att fullmäktigemålen har nåtts. För 2020 har kommunfullmäktige antagit nya mål som kommer att följas upp vid nästa års bokslut.

Störst överskott har nämnderna. Till stor del beror det på att ökningen av barn och elever inte blev så stor som beräknat. Det gäller även för antalet personer i särskilt boende. Överskottet beror också på större bidrag från Migrationsverket och Skolverket. Verksamheterna har dessutom arbetat med nya riktlinjer och effektiviseringar genom processkartläggning.

– Vi ser att nämnderna har tagit till sig av det arbete som har pågått under en tid, att det är viktigt att hålla kostnadsökningar på en rimlig nivå och hålla sig inom tilldelad budgetram, säger Linda Andersson, ekonomichef.

En förändring jämfört med tidigare år är att arvodena för förtroendevalda minskade med en och en halv miljon kronor, vilket motsvarar cirka 25 procent.

I årets resultat har kommunen också gjort extra nedskrivningar om 17 miljoner som påverkar kommande års driftsbudget på ett positivt sätt om nästan en miljon årligen.

Kommunen har gjort investeringar för 78 miljoner kronor. Det är främst i VA-utbyggnader i Maglasäte, Lillasäte och Björkåsen samt asfaltering av gator och gång- och cykelvägar. På grund av det goda resultatet har alla investeringar har kunnat göras utan att ta ytterligare lån.

– Vi ser att kommunen har god ekonomisk hushållning och att vi inte skjuter kostnader framför oss till framtida generationer. Jag tycker att det är viktigt att våra nämnder kan leverera en god verksamhet och en stabil ekonomi för att möta de framtida utmaningarna alla kommuner i Sverige står inför, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.