Beslut om förändringar inom förskola och skola

Barn- och utbildningsnämnden fattade igår beslut om åtgärder som ska göra att nämndens budget kommer i balans och ryms inom de ramar som fullmäktige fastställt.

Vissa av de förslag som låg på bordet inför mötet ändrades under mötet eller lämnades utan ställningstagande.

Det tjänstemannaförslag som nämnden hade att ta ställning till innehöll följande punkter:

A. Samordning av grupper och klasser på högstadiet, Ringsjöskolan.
B. Samordning av grupper och klasser på mellanstadiet, Gudmuntorp skola respektive Sätoftaskolan.
C. Bedriva undervisning i ålderblandad klass, så kallad B-form, på Gudmuntorp åk F-1, alt fritt val Sätofta.
D. Samordna åk 4-6 Tjörnarps skola med Enebackeskolans åk 4-6.
E. Minskad lokalkostnad förskola/grundskola
F. Minska Vuxenutbildningens ram med 1 procent.
G. Ökat riktvärde för antal barn per årsarbetare i förskolan, till 5,35.

Tjörnarps skola

Förslaget (D) var att samordna årskurs 4-6 med Enebackeskolans årskurs 4-6, det vill säga flytta hela mellanstadiet på Tjörnarps skola till Enebacken, från och med höstterminen 2018.

Beslutet blev istället att samordna årskurs 5-6 med Enebackeskolan och ge sektorn i uppdrag att utreda möjligheten att låta årskurs 4 gå kvar på Tjörnarps skola under läsåret 2018/2019, i åldersblandad klass med årskurs 3.

Beslut om årskurs 4 kommer efter utredning att tas upp för beslut på nytt, på nämndens sammanträde i maj. Nämnden var inte enig i beslutet.

Gudmuntorps skola

Förslag C, att bedriva undervisning i ålderblandad klass för elever o förskoleklass och årskurs 1, så kallad B-form, bifölls av nämnden med förtydligande om att skolskjuts ska erbjudas de barn som eventuellt väljer att istället gå i åldershomogen klass på Sätoftaskolan.

Nämnden sa också ja till förslag B, att genomföra besparingar genom samordning och omorganisation av klasser och grupper på Sätoftaskolan respektive Gudmuntorps skola. Ordet respektive innebär att inga elever eller klasser från Gudmuntorp kommer att flyttas till Sätofta, eller tvärtom, utan åtgärderna ska ske på respektive skola.

Nämnden var inte enig i sitt beslut.

Ringsjöskolan

Förslag A, att genomföra besparingar genom samordning och omorganisation av klasser och grupper på Ringskolan bifölls av en enig nämnd.

Vuxenskolan

För Vuxenskolan (F) blev beslutet en generell besparing på en procent, enligt tjänstemannaförslaget. Nämnden var enig.

Åtgärder inom förskolan

Förslaget (G) att öka riktvärdet till 5,35 barn per årsarbetare bifölls inte. Istället valde en enig nämnd att lämna beslutspunkten utan ställningstagande och hänvisa frågan till budgetberedningen.

Ärlans förskola behandlades som ett eget ärende och beslutet blev i enlighet med förslaget, att lägga ner Ärlans förskola från och med den 29 juni 2018. Tidpunkten har flyttas fram något jämfört med ursprungsförslaget, för att bättre stämma med förskolornas organisation inför sommaren. Nämnden var inte enig.

Särskolan

Nämnden fattade även beslut om att samordna särskoleverksamheten så att samtliga elever i grundsärskolan kan tas emot på Sätoftaskolan från och med höstterminen 2018. Fram tills nu har delar av grundsärskolan funnits på Tjörnarps skola.

Skolpengen påverkas

Besparingsåtgärderna inom skolan kommer också att påverka friskolornas verksamhet. Eftersom verksamheten i kommunala skolor och fristående skolor ska ske på lika villkor, innebär en minskad ram för de kommunala skolorna att grundbeloppet, den så kallade skolpengen, kommer att sänkas. Ett informationsmöte med friskolorna kommer att hållas den 18 april.

Omtag

Om förslaget till besparingsåtgärder skulle gått igenom i sin helhet skulle det inneburit en beräknad besparing på drygt 9 miljoner år 2019. I dagsläget är det mer oklart hur stor besparingen kan bli, efter utfallet i nämnden. Punkten om minskade lokalkostnader (E) skickades av den anledningen tillbaka till tjänstemannaorganisationen för ytterligare beredning, så kallad återremiss.

Mer information

Nämnden var inte enig på alla punkter. Om du vill se yrkanden, utfallet av omröstningar och reservationer hittar du länk till ett direktjusterat protokoll och de skriftliga reservationerna på sidan Barn- och utbildningsnämnden.

När hela protokollet är justerat och klart kommer det som vanligt att publiceras i vår Sammanträdesportal.


Läs artikel av SVT Skåne
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sa-har-blir-besparingarna-i-hoors-skolor

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.