Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Dags för samråd om utvecklingsplan för Tjörnarp

Utvecklingsplanen för Tjörnarp, som blir en del av kommunens översiktsplan, är ute för samråd från den 31 januari till den 13 mars. Under samrådet har du som känner dig berörd av planen möjlighet att tycka till om de förändringar kommunen föreslår.

Syftet med utvecklingsplanen är att vi vill skapa förutsättningar för att flera ska kunna bo på orten. Fler som bor på orten kommer att bidra till att vi kan utveckla skolan, och förhoppningsvis även utveckla samhällsservicen i byn, säger Johan Svahnberg, kommunalråd i Höörs kommun.

Grönområde i tätort, aktivitetsplatser, friluftsliv och ny cykelväg

Samrådsförslaget möjliggör för cirka 150 nya bostäder i mindre än 2 kilometer cykelavstånd från stationen. Förutom att fler bostäder pekar förslaget även ut mark för grönområde i tätort, angöringspunkter för friluftslivet, aktivitetsplatser, ny cykelväg längs med landsvägen och stråk för rekreation.

Tjörnarpsborna har haft möjlighet att påverka utvecklingsplanen

Som en del av arbetet med att ta fram en ny utvecklingsplan för Tjörnarp har kommunen hämtat in synpunkter från kommuninvånare som bor i eller har en koppling till Tjörnarp.

Det är viktigt att vi utvecklar framtida Tjörnarp tillsammans, säger Johan Svahnberg.

Tjörnarpsborna har haft möjlighet att lämna in synpunkter genom att besvara en enkät i höstas. Svaren har använts i arbetet med utvecklingsplanen. En PM med sammanställning av svar som skickades in på höstens enkät finns att ladda ner via den digitala kartberättelsen.

Utställning av utvecklingsplanen

Samrådet pågår från den 31 januari till den 13 mars 2022. Under den tiden finns det möjlighet att ta del av samrådsmaterialet genom följande kanaler:

Tyck till om utvecklingsplanen

Under tiden för samråd har du möjlighet att lämna in synpunkter och förslag på utvecklingsplanen. Det finns flera olika sätt att lämna in dina synpunkter.

Samrådsmöten med kommunen

Kommunen bjuder in till digitala samrådsmöten på onsdag den 16 februari klockan 14–16 och klockan18-20. Du som vill närvara på digitalt samrådsmöte föranmäler dig genom att kontakta samhällsplanerare Anton Klacka, anton.klacka@hoor.se, 0413-282 13.

Onsdagen den 2 mars klockan 14–18 är du välkommen till Tjörnevallen med dina frågor, synpunkter och funderingar.

Lämna dina synpunkter på utvecklingsplanen skriftligt senast den 13 mars 2022 till kommun@hoor.se eller Höörs kommun, Kommunstyrelsen, Box 53, 243 21 Höör. Märk ditt yttrande med diarienummer KSF 2012/142.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.