Förlängt stöd till lokala företag

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att även i år ge ekonomiska lättnader till lokala företag i Höör. Beslutet ska ses som ett stöd i den svåra tid som pandemin innebär. Totalt berörs ett femtiotal lokala företag av de beslutade åtgärderna som omfattar omkring 360 000 kronor.

Många företag har drabbats hårt av den rådande pandemin och värst drabbad är besöksnäringen. Eftersom det är staten som styr över skatter och avgifter har landets kommuner få möjligheter kvar för att stärka det lokala näringslivet. Men kommunen kan välja att avstå från att ta ut vissa taxor från företag. Och kommunstyrelsen i Höör har nu beslutat att det ska göras för bland annat företag inom besöksnäringen*.

– Vi ser att pandemin fortsätter och att många företagare fortfarande har det svårt. En enig kommunstyrelse har därför valt att efterskänka vissa taxor och avgifter även i år, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande. Vi hoppas detta ska underlätta för våra lokala företagare och att alla fortsätter sina verksamheter även framöver.

Ett femtiotal företag berörs

De beslutade åtgärderna omfattar omkring 360 000 kronor som går direkt till att stötta lokala företag för att de ska ta sig igenom denna svåra period. Omkring 50 företag i Höörs kommun berörs av åtgärderna.

Även kommunens destinations- och näringslivschef ser vikten av att underlätta för företagen:

– Jag ser mycket positivt på beslutet och den samsyn kommunen har på att underlätta för den näring som generellt sett har drabbats hårdast av pandemin, säger Peter Wollin.

Kommunstyrelsen har beslutat att:

  • Höörs kommun inte ska ta ut någon avgift 2021 gällande årlig kontroll för hygienlokaler för företag och stiftelser.
  • Kommunen inte heller ska ta ut någon avgift 2021 gällande årlig livsmedelskontroll för företag och stiftelser verksamma inom besöksnäringen.
  • Kommunen inte ska ta ut någon avgift 2020 för årlig alkoholtillsyn, uteservering, ny serveringslokal eller utökad yta.
  • Kommunen inte ska ta ut någon avgift 2020 för uteserveringar, reklamskyltar, skyltvaror utanför butiker eller staket när det gäller allmän platsmark.
  • Åtgärderna ska finansieras genom att 140 000 kronor tas från kommunstyrelsens konto för näringslivsinsatser och sponsring och 220 000 kronor tas från kommunstyrelsens medel för förfogande.


*Ett företag inom besöksnäringen i Höörs kommun är ett företag eller stiftelse som driver restaurang, hotell, camping, spa, säljer specialiserad mat över disk eller utför tjänster som är förknippade med en avgift enligt våra taxor samt har en lokal där allmänheten stadigvarande har tillträde till. Beslutet gäller inte verksamheter som drivs eller finansieras av det offentliga.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.