Kommunens löften till Höörs invånare

Medborgarlöften är en del av ett samverkansavtal mellan polis och kommun som baseras på vad de som bor och vistas i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Tillsammans med Polisen och andra lokala aktörer har vi därför skrivit under ett antal löften som vi vill ge till Höörs invånare under 2019.

Enligt en trygghetsmätning för år 2018 är Höörs kommun generellt sett en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Bostadsinbrotten är på en förhållandevis låg nivå. Dock finns det en tydlig oro för inbrott. Det har blivit tydligt att buskörning och höga hastigheter ses som ett stort problem. Därför har vi tillsammans med ett antal lokala aktörer skrivit under följande medborgarlöften till Höörs invånare.

Höörs kommun och Polisen lämnar följande löften till Höörs invånare för 2019

  • Polisen ska verka för en tryggare trafiksituation genom övervakning, kontroller samt översyn och identifiering av olycksdrabbade vägavsnitt och korsningar. Minst tolv trafikinsatser med fokus på hastigheter, buskörningar, beteende och alkohol- och droganvändning varav fyra i anslutning till skolområden vid utsatta tider.
  • Polisen ska genomföra minst fyra insatser i Höörs kommun i syfte att minska droganvändning bland unga. Insatserna bör genomföras i samverkan med kommunens fältverksamhet. Bland annat genom att genomföra besök med narkotikahundar på de båda kommunala högstadieskolorna.
  • Polisen ska i samverkan med kommunen genomföra minst två trygghetsdialoger med olika målgrupper.
  • Kommunen ska i samarbete med lokala fastighetsägare arbeta för att ta bort klotter inom tre dagar. Polisen ska meddela kommunen vid klotteranmälningar för att bistå att målen nås.
  • Kommunen ska i samarbete med Höörs fastighets AB (HFAB) och i samråd med polisen genomföra trygghetshöjande åtgärder i kommunen på utsatta platser.
  • Kommunen och polisen ska genomföra minst tre gemensamma tillsynsbesök där även övriga myndigheter, till exempel skatteverket och räddningstjänsten, bör delta.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att följas upp med en skriftlig rapport av polis och kommun senast 31 januari 2020. Uppföljningen kommer att delas med medborgarna genom lokala tidningar, polisens informationskanaler på sociala medier samt på kommunens hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.