Med anledning av händelsen på en skola som ledde till att en lärare avskedades

Nyligen har Höörs kommuns agerande gentemot en lärare på en skola i Höör väckt uppmärksamhet. Efter en ordväxling mellan en lärare och en elev, eskalerade situationen till fysiskt våld. Kommunen valde efter en utredning av händelsen att avskeda läraren, och välkomnar nu en granskning som kan ge vägledning i hur kommunen som arbetsgivare ska agera vid händelser som dessa.

Höörs kommun tar avstånd från alla typer av våld och kränkningar i skolan, såväl mellan elever som mellan skolpersonal och elever.

Skolpersonal har ett särskilt ansvar för att skapa studiero och en trygg lärmiljö. Skolpersonal har också ett ansvar att förhindra kränkningar och våld i skolan, samt att hantera konfliktsituationer på ett lämpligt sätt.

År 2022 gjordes ändringar i skollagen – ändringar som innebär att all personal i skolan nu får göra det som är befogat för att öka tryggheten och studieron. Det kan till exempel handla om att ingripa fysiskt för att avvärja våld och kränkningar. Som skolhuvudman välkomnar kommunen detta förtydligande i skollagen.

Fysiska ingripanden ska enligt Skolverkets vägledning endast göras undantagsvis och då stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. Ett fysiskt ingripande får inte gå utöver vad som är lämpligt och nödvändigt.

Kommunen gjorde efter händelsen på skolan en utredning av lärarens agerande, utifrån vad som är skrivet i skollagen. Var våldet vid det fysiska ingripandet skäligt, sett till situationen, eller använde läraren mer våld än nödvändigt?

Kommunens bedömning är att våldet som läraren utövade inte kan anses skäligt. Agerandet ansågs till och med som så allvarligt att läraren avskedades.

Nu pågår en process där kommunens åtgärder mot läraren är föremål för en central tvisteförhandling mellan kommunens arbetsgivarorganisation SKR och fackförbundet Sveriges Lärare.

Höörs kommun välkomnar en arbetsrättslig prövning av händelsen, för att få vägledning i hur kommunen som arbetsgivare ska agera vid händelser som dessa.

Det handlar om komplexa frågor, som hur mycket våld anställda i skolan får utöva mot elever för att upprätthålla en trygg miljö. Men också om hur kommunen ska navigera mellan säkerhetsansvaret för elever och arbetsgivaransvaret för sina anställda.

Eftersom det just nu pågår en tvisteförhandling kan kommunen inte uttala sig ytterligare om händelsen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.