Ny översiktsplan snart klar

Hur ska Höör utvecklas fram till år 2035? Var ska vi bygga bostäder och hur når vi ett hållbart resande? Översiktsplanen är ett viktigt underlag för mer detaljerade beslut om hur bostäder, gator, parker, naturområden och infrastruktur ska utvecklas under åren som kommer.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Den gällande översiktsplanen är från 2002 och många förutsättningar har förändrats sedan dess. Inte minst har synen på ett hållbart samhällsbyggande förändrats. Den nya översiktsplanen innebär en uppdatering till aktuell kunskap.

Bostäder i stationsnära lägen

Den nya översiktsplanen visar bland annat hur Höörs kommun kan växa med nya bostäder, arbetsplatser och service fram till år 2035, både genom helt nya stadsdelar och genom utveckling av befintliga områden i Höör och i byarna. Cirka 1600 bostäder kan byggas i de utpekade områdena. Att stärka centrum och utveckla bostäder i stationsnära lägen är viktiga pusselbitar.

Tillgänglig natur

Tillgänglig natur är viktigt både för livsmiljön i Höörs kommun och för besöksnäringen i mittskåne. Översiktsplanen visar hur naturområden kan bevaras och utvecklas med bland annat leder och angöringspunkter för friluftslivet.

Ökad järnvägskapacitet och utvecklat cykelvägnät

Södra stambanan är kommunens livsnerv och utveckling av järnvägskapaciteten är en central fråga för kommunens utveckling. Andra viktiga infrastrukturfrågor är att utveckla cykelvägnätet och att minska miljöstörning och barriäreffekt från väg 13 och 23. Översiktsplanen visar hur Höörs kommun ser på dessa frågor, så att Trafikverket och Region Skåne kan väga in det i sin planering för infrastrukturen.

Lämna synpunkter på förslaget

Förslaget till ny översiktsplan är utställt under tiden 23 januari – 23 mars. Synpunkter på planen ska lämnas skriftlig senast den 23 mars. Efter utställningen ska planen färdigställas och antas av kommunfullmäktige, vilket beräknas ske i maj eller juni 2018.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.