Nytt bostadsområde över kommungränsen

Ett planprogram för Elisefarm är nu ute på samråd. Elisefarm ligger i Höörs kommuns södra del vid kommungränsen till Hörby och är strategiskt lokaliserad cirka 200 meter från E22:an med närhet till befintlig busshållplats och pendlarparkering.

Planprogrammet visar en möjlig utbyggnad för 650-700 bostäder tillsammans med service som bland annat förskola och trygghetsboende.

Karaktär av trädgårdsstad

Exploatörens vision är att det framtida bostadsområdet ska ha känslan och karaktären av trädgårdsstadens formspråk. Formspråket yttrar sig genom att byggnader placeras nära gatorna och skapar tydliga gaturum med entréer från gatan vilket gynnar sociala möten. I en trädgårdsstad finns ofta gemensamma grönytor och de små tomternas trädgårdssida vänds vanligtvis mot dessa. Trädgårdsstaden med en tät sammanhållen bebyggelsestruktur anpassas till golfbanan. Golfbanan och de befintliga dammarna är utgångspunkten för förslagets uppbyggnad.

Samarbete med Hörby kommun

I och med områdets placering över kommungränsen drivs projektet som ett samarbete med Hörby kommun. Tillsammans med Hörby kommun har gemensamma förutsättningar för utbyggnaden arbetats fram och frågeställningar som berör båda kommunerna har samlats i det gemensamma planprogrammet.

Läs om Planprogrammet här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.