Trygga Höör – utökat samarbete mellan polis och kommun

Polisen och Höörs kommun har utökat samarbetet Trygga Höör som fokuserar på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom Trygga Höör får polisen och kommunen ökade möjligheter till en gemensam samordning av insatser. I satsningen ingår också fyra nya löften till medborgare.

Två personer, en kvinna i polisuniform, och en man i kostym, håller upp varsitt papper med text på samt Höörs kommuns och Polismyndighetens logotyp. Personerna står framför ett fönster.
Veronica Ek, lokalpolisområdeschef Eslöv, och Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande, visar den påskrivna överenskommelsen.

Samarbetet Trygga Höör bygger på en kartläggning gjord av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). Den visar generellt en positiv bild av Höörs kommun, som upplevs som trygg och säker och där antalet personer som utsatts för brott ligger på en låg nivå.

Men det finns också flera utmaningar.

Åtgärder för ett tryggare Höör

Kartläggningen har mynnat ut i fem prioriterade områden för samarbetet mellan polis och kommun:

  • Skadegörelse. Det förebyggande arbetet med barn och unga ska stärkas, samverkansformer inom ”skola social polis fritid” (SSPF) ska fortsätta och skadedrabbade platser ska ses över med tonvikt på belysning och ökad vuxennärvaro.
  •  Buskörning med mopeder och A-traktorer. Tillgången till samlingsplatser där buskörningen upplevs som störande ska begränsas och tillåtna samlingsplatser ska i stället utformas. Informationsinsatser ska riktas till föräldrar och ungdomar. Polisen ska genomföra övervakningsinsatser.
  • Användning och försäljning av narkotika. Riktade insatser ska göras för att bryta mönster för tillgängligheten av narkotika. Möjlighet för satellitmottagning för öppenvårdsmottagningen Maria Mellersta. Förstärkning av det förebyggande arbetet med barn och unga. Fortsatt samverkan inom exempelvis SSPF.
  • Våld i nära relationer. Kommunen och polisen ska öka sina kunskaper om bemötande av våldsutsatta och våldsutövare. Tidigare insatser från polis och kriscentrum ska göras. Ett digitalt verktyg i samband med separationer ska implementeras.
  • Inbrott i bostäder, förråd och bilar. Projekt för grannsamverkan ska startas. Informationsinsatser om hur man skyddar sin egendom ska genomföras. Kameraövervakning ska ske på utsatta platser.

Fyra medborgarlöften

Polisen och kommunen har också gemensamt tagit fram medborgarlöften för att öka tryggheten och förebygga brott.

Följande medborgarlöften har avtalats för år 2023-2024:

  • Intensifiering av arbetet med ”tidig upptäckt” av ungdomar på väg in i missbruk. Samverkan mellan kommun och polis för att upptäcka och motverka tillgång på narkotika ska stärkas. Metoden ”tidigt upptäckt” för att förhindra ungas användning av droger ska implementeras.
  • Grannsamverkan mot brott. Polis och kommun ska tillsammans lämna information och underlag för att starta upp fler grannsamverkansnätverk i kommunen. Syftet är att ”grannsamverkan” som koncept ska införas såväl i villabebyggelse som i flerfamiljshus. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet — inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person. I många fall leder arbetet med grannsamverkan också till en starkare gemenskap mellan grannarna.
  • Blåljusdagar. Konceptet ”blåljusdagar” ska genomföras för årskurs 4 i syfte att skapa positiva relationer mellan blåljuspersonal och ungdomar.
  • Trafikmiljö. Trafikmiljön ska ses över och åtgärdsförslag tas fram för att förebygga olyckor och främja trafiksäkerheten. Polisen och kommunen ska rikta arbetet kring trafikproblematiken utifrån inkomna klagomål, tips och statistik.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.