Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Arkiv och släktforskning

Kommunarkivet är ett slutarkiv för kommunförvaltningens handlingar. Kommunens utveckling och dess olika verksamheter återspeglas i de arkivhandlingar som förvaras i kommunarkivet.

Kommunarkivets huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta hand om, ordna och förteckna kommunens sektorers handlingar när de levererats för slutarkivering. Kommunarkivet har även en rådgivande och stödjande funktion gentemot kommunens sektorer och bolag i arkivfrågor och informationshantering. Det kan gälla utredningar om ifall handlingar ska gallras eller ej, att i samråd med verksamheterna ta fram en dokumenthanteringsplan eller att utföra tillsyn av arkivlokaler.

Kommunala arkiv

Kommunernas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och ska bevaras. De ska hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

  • allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar,
  • behovet av information för rättskipningen och förvaltningen,
  • forskningens behov.

När en viss typ av handlingar inte längre är aktuella för den ursprungliga verksamheten levereras de till kommunarkivet. Bevarandehandlingar kan vara till exempel ritningar över offentliga byggnader, skolbetyg, avtal och nämndsprotokoll.

De flesta handlingar som förvaras i kommunarkivet är allmänna offentliga handlingar, vilket innebär att alla får ta del av dem. Vissa handlingar kan omfattas av sekretess. Vill du veta mer om vad som gäller utlämnande av allmänna handlingar gå in på ärenden och handlingar.

Förutom arkiv över kommunförvaltningens sektorer förvarar kommunarkivet även handlingar från 1863 och framåt från de gamla landskommunerna och köpingarna som var belägna inom det som idag utgör Höörs kommun. Vill du veta mer om Höörs kommuns framväxt kan du kika på dokumentet Kommunala arkiv i Höörs kommunarkiv 1863-1970.

Enskilda arkiv

Kommunarkivet förvarar även arkiv från föreningar, företag och privatpersoner (enskilda arkiv) som på ett eller annat sätt haft anknytning till det som idag utgör Höörs kommun. Bland annat har vi handlingar från Nils Wallins skrädderi och Jönssons bageri.

Enskilda arkiv med anknytning till Höör förvaras även på andra arkivinstitutioner så som Landsarkivet i Lund och Skånes Arkivförbund.

Enskilda arkiv över en organisation som varit verksam inom Höörs kommun kan skänkas till kommunarkivet. Organisationen måste då ha upphört och sakna en huvudman. Detta är inte förenligt med några kostnader men arkivet blir då kommunens egendom och offentlighetsprincipen gäller.

Att förvara eller deponera ett arkiv externt är däremot förenligt med en kostnad per hyllmeter och år. För att få en uppfattning om vad det kostar, se till exempel Skånes Arkivförbunds tjänster.

Vid deponering förblir arkivet föreningens egendom och offentlighetsprincipen gäller inte. I dagsläget tar kommunarkivet inte emot enskilda arkiv för deponering. Vill du deponera ett arkiv, ta kontakt med Skånes Arkivförbund.

Släktforskning

Vill du släktforska går det bra att kontakta biblioteket. På biblioteket har du fri tillgång till de databaser för släktforskning som biblioteket prenumererar på. Du kan även söka i bibliotekets samlingar med unikt material om Höör.

Nationell Arkivdatabas – NAD

NAD är en databas över arkivförteckningar från statliga myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer. Från och med 2015 kan kommuner kostnadsfritt leverera sina arkivförteckningar till NAD som görs publika på Riksarkivets hemsida. Riksarkivet kan även se till att kommunens förteckningar levereras till den Europeiska arkivportalen.

Från 2016 och framåt kommer kommunarkivet att leverera sina arkivförteckningar över arkiven för de kommuner som existerade mellan 1863-1970 till Nationell Arkivdatabas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.