Projekt Destination Rönne å och Ringsjön

Kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm samverkar inom ett gemensamt destinationsprojekt. Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar plats för naturturism och upplevelser.

Om destinationsprojektet

År 2019 började vi arbetet med en förstudie som har undersökt möjligheter för naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling längs med Rönne å och Ringsjön. I samband med att förstudien avslutades år 2022 initierades ett nytt projekt: Destination Rönne å och Ringsjön.

Projektidén var att utveckla en destination för naturturism och upplevelser längs Rönne å och runt Ringsjön. Både lokalbefolkning i kommunerna och besökare ska lockas till naturen i området. Det ska också ge en möjlighet för företag att växa och kan leda till att nya verksamheter startas.

Projektet Destination Rönne å och Ringsjön var ett Leader-projekt som pågick 2022-2024.

Det här har gjorts i destinationsprojektet

  • En strategisk kommunikationsplan har tagits fram för marknadsföring och kommunikation av destinationen.
  • En digital plattform har tagits fram med en interaktiv karta för marknadsföring och kommunikation av destinationen.
  • Utvecklat ett hållbarhetskoncept med checklistor som verksamheter kan använda sig av för att arbeta med hållbarhetsfrågor samt med en uppförandekod för besökare.
  • Utvecklat företagsnätverk med inriktning på marknadsföring respektive kanotturism i Rönne å och Ringsjön.
  • Tagit fram skyltar som kan sättas upp på stolpar, rastplatser etc. Skyltarna med destinationens logotyp visar att platsen är en del av Destination Rönne å och Ringsjön. På skyltarna finns även en QR-kod som leder till destinationens webbplats där information om destinationen och kontaktuppgifter till felanmälan etc finns.
  • Arrangerat en naturfototävling för amatörfotografer med kringarrangemang och efterföljande utställning. Till tävlingen ”Med kärlek till vatten” skickades 165 bidrag in. 20 av dessa valdes ut att visas på utställningar i de sex kommunerna under hösten 2024. Cirka 8 000 personer har besökt utställningarna. Kringarrangemangen bestod av workshops, bildvisningskvällar, föredrag, vernissager, öppna hus med mera.
  • Arrangerat studieresa och studiebesök.
  • Ett arbete med att utveckla en plan för långsiktig drift, organisation och förvaltning av destinationen har påbörjats.

Aktiviteterna inom projektet har genomförts i samverkan mellan företag, föreningar, kommunernas organisationer och individer som har varit intresserade av att delta. Genomförandet har skett genom möten, föreläsningar, workshops, studiebesök såväl som enskilda besök och samtal.

Information om projektet och dess aktiviteter har lagts upp i sociala kanaler, i evenemangskalendrar, på destinationens egen webbplats och på projektsidor på kommunernas webbplatser.

Stor potential och vilja för fortsatt utveckling

Det finns en stark vilja att fortsätta att utveckla en destination längs med Rönne å och runt Ringsjön. Destinationen bjuder på en bredd av upplevelser som passar många olika målgrupper. På destinationen finns potential att utveckla paketering och samarbeten ännu mer.

Som en fortsättning på projekt Destination Rönne å och Ringsjön arbetas det med en ny projektansökan som innebär en utveckling av besöksplatser.

Kontaktuppgifter

Vill du bli inbjuden till framtida möten om projektet? Kontakta naturturism@engelholm.se

Bakgrunden till Projekt Rönne å och Ringsjön

Det började vid kraftverken i Klippan

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken och knyter därmed samman kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framför allt atlantlax, ål och öring.

Idag finns tre kraftverk, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. I naturvårdsprojektet ”Rönne-å-projektet” arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å inom några år ska vara en fritt flödande å.

Naturvårdsåtgärderna ger goda förutsättningar för naturturism längs ån då åns naturliga flöde gynnar både fiskebeståndet och framkomligheten i ån.

Mer om Rönne å-projektet på Klippan kommuns webbplats.

Förstudien undersöker möjligheter för naturturism

Med utgångspunkt i att den naturliga miljön återskapas, initierade vi ”Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie” under hösten 2019. Syftet med förstudien var att undersöka möjligheter för naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling.

Arbetet har genomförts i samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm, och avslutas under år 2022.

Mer om förstudien.

Rönne å och Ringsjön utvecklas till en destination för naturturism och upplevelser

Projekt Destination Rönne å och Ringsjön (mars 2022 – dec 2023) är en följd av förstudien och har som syfte att ta vara på kunskap som kommer genom förstudien. Vi vill också plocka upp engagemanget och viljan som finns i att fortsätta arbetet med att utveckla en ny destination för naturturism och upplevelser.

Projektet syftar till att skapa ökad affärsnytta och nya möjligheter för den lokala besöksnäringen. Det ska också öka attraktionskraften för landsbygden. Ytterligare ett syfte är att främja ett fortsatt och långsiktigt samarbete mellan kommunerna i deltagande kommuner samt med Familjen Helsingborg.

Projektet är ett Leaderprojekt med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Medfinansiärer är Familjen Helsingborg och kommunerna Hörby, Höör och Eslöv.

Stöd från EU

För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund.

Att projektet är ett Leaderprojekt betyder att vi använder oss av den så kallade leadermetoden där en viktig princip är att du som är boende och verksam i området ska vara med och påverka och driva utveckling. Metoden lägger stor vikt vid att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring vad utvecklingen ska innebära.

Relaterade länkar

Mer om olika stöd på Jordbruksverkets webbplats

Leaderprojekt Destination Rönne å och Ringsjön

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.