Ändrade riktlinjer inom hemtjänsten

Nivån på vissa tjänster inom hemtjänsten kommer att förändras för att möta ökade kostnader för vård och omsorg. Besparingsåtgärden påverkar bland annat städning och inköp.

Enligt de nya riktlinjerna ska städning utföras var tredje vecka istället för varannan. Tiden som kan läggas på inköp av matvaror minskas.

Individuella bedömningar

Även intervallerna för dusch minskas, från två gånger i veckan till en gång per vecka. Individuella bedömningar av behovet görs dock alltid.

Särskilt boende istället för omfattande hemtjänst

Ytterligare en förändring berör medborgare med ett omfattande behov av hemtjänst. Den som vill bo kvar hemma trots ett stort behov av stöd, kommer att få hemtjänst upp till ett visst antal timmar. Om det inte räcker är alternativet särskilt boende.
– Vi har tidigare haft en princip om kvarboende, men den har vi nu övergivit. Den som har behov av omfattande hemtjänst ska istället beredas plats på särskilt boende, säger Ewa Näslund, tillförordnad socialchef i Höörs kommun.

Införs successivt

De nya riktlinjerna har redan trätt i kraft och kommer att tillämpas vid alla nya beslut om bistånd. För den som redan har hemtjänst kommer förändringen att ske först i samband med uppföljning av insatsen. Beslutet om ändrade riktlinjer har fattas av Socialnämnden i Höörs kommun.

Stora utmaningar

Kostnaderna för bland annat vård och omsorg ökar i Höörs kommun och trenden är densamma i hela Sverige. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) står landets kommuner inför stora utmaningar som bland annat beror på att antalet barn och äldre ökar i befolkningen, och med det behovet av barnomsorg, skola och olika välfärdstjänster. Samtidigt visar prognoserna att skatteunderlaget inte kommer att öka i motsvarande takt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.