Beslut: Detaljplan för Maglehill norr antagen

Den 30 maj kom beslutet att Mark- och miljööverdomstolen fastställer Höörs kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för Maglehill norr (del av Åkersberg 1:6).

Detaljplanen för Maglehill norr upphävdes av mark- och miljödomstolen våren 2023. Frågan i ärendet gällde om kommunen utrett andra alternativ för bebyggelsen tillräckligt samt om detaljplanen strider mot miljöbalken, då jordbruksmark tas i anspråk. Höörs kommun överklagade beslutet och får nu rätt av Mark- och miljööverdomstolen.

Lokaliseringen av Maglehill har hanterats i gällande översiktsplan och stadsdelsprogrammet för västra Höör. Enligt kommunen är alternativa lokaliseringar prövade och det finns inte några andra stationsnära alternativ för den tänkta bebyggelsen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar också i sin dom (Mål 2302-22) att översiktsplan och stadsdelsprogram tillräckligt redovisar detta. Därför behövs inga ytterligare utredningar.

Nu fortsätter arbetet

Mark- och miljööverdomstolens beslut innebär alltså att den tidigare domen, om att detaljplanen skulle upphävas, ändras och samtliga överklaganden avslås.
– Nu kan kommunen fortsätta arbetet med att binda ihop områdena Maglehill och Kvarnbäck, säger Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef i Höörs kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och en gatustruktur som binder samman Maglehillsområdet, men även knyter Maglehill till befintlig tätort.

Läs mer

Mer information om detaljplanen för del av Åkersberg 1:6 mfl fastigheter (Maglehill norr) 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.