Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 m fl fastigheter (Maglehill norr)

Detaljplan för en sammanbindande gatustruktur och ny bostadsbebyggelse. Bebyggelsen är tänkt både som villor och som tätare bebyggelse, exempelvis radhus.

Efter att stadsdelprogrammet varit utställt på samråd kompletterades programmet med ett ”PM gatunät i västra Höör”. Kompletteringen gjordes för att det skulle finnas inkluderat i programmet inför beslutet om att godkänna det i Kommunstyrelsen. Detta PM ligger till grund för detaljplanens anslutningar till befintlig bebyggelse.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en gatustruktur som binder samman och integrerar den nya stadsdelen Maglehill med den befintliga tätorten. Gatornas utformning och reglering ska bidra till en levande småstadsmiljö, i samverkan med bebyggelsen. Syftet är också att möjliggöra en fortsatt utbyggnad med bostäder i den nya stadsdelen, både en tätare bebyggelse såsom radhus och även enbostadshus. Bebyggelsen tillåts vara i 1-2 våningar. Område avsett för dagvattenfördröjning finns också inarbetat på plankartan och ligger inom allmän platsmark (NATUR).

Stor vikt läggs vid framkomlighet och säkerhet för gående och cyklister, både i blandtrafik och på separat gång- och cykelbana. Sammankopplingen av gatunätet syftar även till att skapa goda förutsättningar för nyttotrafik såsom post, räddningstjänst, sophantering, hemsjukvård, bud med mera.

Bakgrund

Det aktuella planförslaget utgår från ”Stadsdelsprogram för västra Höör”. Stadsdelsprogrammet anger mål för utvecklingen av området och sammanfattar slutsatserna efter övergripande utredningar och studier. Programmet presenterar också en lämplig etappindelning, varav Maglehill norr är en etapp.

Övrigt

Historiskt sett har markområdet för hela Höör väst funnit med i kommunens tidigare översiktsplaner som ett exploateringsområde. Den aktuella översiktsplanen pekar även den ut markområdet för exploatering. Marken i idag huvudsakligen jordbruksmark.

Granskning

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 10 – 30 juni 2021. Inkomna yttranden sammanställs i ett granskningsutlåtande som är underlag till politikerna inför antagandet. Granskningsutlåtandet och samrådsredogörelsen läggs inte ut på hemsidan på grund av GDPR.

Antag

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 6 april 2022. Detaljplanen är överklagad och avvaktar Mark- och miljödomstolens beslut.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.